Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 0+410 do km 1+622

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 0+410 do km 1+622 ” dofinansowane jestze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 965 963,61 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 931 927,21 zł (koszty kwalifikowalne)

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. na długości 1 212 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,50m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 1 212 mb,
  2. wykonać poszerzenie jezdni do 5,50 m
  3. wykonać nową podbudowę na poszerzeniu i jezdni
  4. wykonać nową nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  5. odtworzyć istniejące rowy odwodnieniowe,
  6. przebudować istniejące zjazdy,
  7. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od maja 2022r. a jego zakończenie planowane jest w grudniu 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim