Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 2+050 do km 7+505

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 2+050 do km 7+505” dofinansowane jestze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Kwota dofinansowania: 481 291,07 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 834 115,06 zł

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj długości 5 455 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 5 455 mb,
  2. wykonać nową podbudowę oraz wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  3. wykonać pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m,
  4. odtworzyć istniejące rowy odwodnieniowe oraz przebudować przepusty pod jezdnią i na zjazdach,
  5. przebudować skrzyżowania z drogami publicznymi,
  6. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od września 2021r. a jego zakończenie planowane jest w lipcu 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim