Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP I od km 0+780 do km 2+053

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP I od km 0+780 do km 2+053 ” dofinansowane jestze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Kwota dofinansowania: 676 800,45 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 541 965,90 zł

W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza długości 1 273 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 6,00m (2 pasy ruchu po 3,0 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

  1. przebudować drogę powiatową na długości 1 273 mb,
  2. rozebrać istniejącą jezdnię, wykonać nową podbudowę oraz wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  3. wykonać pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m i bitumiczne szer. 0,50m,
  4. przebudować chodniki, zatoki autobusowe, parkingi,
  5. wykonać na jezdni pasy ruchu dla rowerów
  6. przebudować i oczyścić przepusty pod koroną drogi
  7. zastosować odwodnienie powierzchniowe poprzez wsiąkanie w pobocze gruntowe oraz poprzez istniejące rowy przydrożne,
  8. przebudować skrzyżowania z drogami publicznymi,
  9. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od lipca 2021r. a jego zakończenie planowane jest w kwietniu 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim