Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP I od km 0+780 do km 2+053

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – ETAP I od km 0+780 do km 2+053 ” dofinansowane jestze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 2 051 101,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 930 144,45 zł

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza długości 1 273 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosić 6,00m (2 pasy ruchu po 3,0 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

  1. przebudowano drogę powiatową na długości 1 273 mb,
  2. rozebrano istniejącą jezdnię, wykonano nową podbudowę oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  3. wykonano pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m i bitumiczne szer. 0,50m,
  4. przebudowano chodniki, zatoki autobusowe, parkingi,
  5. wykonano na jezdni pasy ruchu dla rowerów
  6. przebudowano przepusty pod koroną drogi
  7. zastosowano odwodnienie powierzchniowe poprzez wsiąkanie w pobocze gruntowe oraz poprzez istniejące rowy przydrożne,
  8. przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi,
  9. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany był od lipca 2021r. do czerwca 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim