„Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w lokalizacji od km 0+010 do km 0+680” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w lokalizacji od km 0+010 do km 0+680” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 958 718,06 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 510 486,33 zł

W ramach zrealizowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa długości 670 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 6,00m (2 pasy ruchu po 3,0 m każdy).

W ramach zadania:

  1. przebudowano jezdnię na długości 670 mb,
  2. wykonano nową podbudowę i nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  3. przebudowano chodniki,
  4. wybudowano ciąg pieszo-rowerowy
  5. przebudowano przejścia dla pieszych,
  6. przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi,
  7. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Ponadto zadanie obejmowało usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, regulację wysokościową studzienek i sieci infrastruktury technicznej , itp.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany był od czerwca 2023r. do grudnia 2023r.

ZDP w Janowie Lubelskim