Przebudowa drogi powiatowej nr 2831L Janów Lubelski ul. Stokowa w lokalizacji od km 0+000 do km 0+411

Inwestycja pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2831L Janów Lubelski ul. Stokowa
w lokalizacji od km 0+000 do km 0+411”, obejmuje przebudowę drogi powiatowej na długości 0,411km, w tym wykonanie: poszerzenia jezdni do 5,5 m, nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika,
oznakowania, odwodnienia, pełnienie nadzoru inwestorskiego, itp. Inwestycja niezmiernie ważna
z punktu widzenia lokalnej społeczności, ponieważ stanowi swoistą obwodnicę dla miasta Janowa
Lubelskiego.

Inwestycja realizowana będzie wspólnie z Gminą Janów Lubelski.
Okres realizacji zadania od kwietnia 2021 r. do grudnia 2021 r.