Przebudowa placu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim na potrzeby korzystania z terenu rekreacyjnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa placu przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
na potrzeby korzystania z terenu rekreacyjnego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”

Beneficjent: Powiat Janowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wartość całkowita projektu: 351 653,37 zł
Dofinansowanie ze środków UE (EFRROW): 107 476,00 zł
Okres realizacji: 2023-2024 rok

Cel operacji
Celem operacji jest: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę placu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim na potrzeby korzystania z terenu rekreacyjnego. 

Przewidywane wyniki: 
Realizacja zadania inwestycyjnego przyczyni się do poprawy atrakcyjności obszaru objętego inwestycją, zwiększy bezpieczeństwo, ułatwi dostęp do budynków szkolnych oraz nowoutworzonej infrastruktury rekreacyjnej usytuowanej na tej samej działce. Powstała infrastruktura będzie miała charakter ogólnodostępny. Korzystać z niej będą zarówno uczniowie uczęszczający do przyległej szkoły jak i lokalna społeczność. 

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

  1. Przebudowę placu znajdującego się w środkowej części działki pomiędzy budynkami szkoły poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej zdegradowanej nawierzchni asfaltowej.
  2. Wykonanie chodników z kostki betonowej.          
  3. Wykonanie układu zieleni wraz z  infrastrukturą towarzyszącą (ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych firmą KABAT BRUK Jarosz Grzegorz Chrzanów Trzeci


Czerwiec 2024