„Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 13. Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Beneficjent: Powiat Janowski


Okres realizacji projektu: 15.01.2020 r. – 14.12.2023 r.

Całkowity koszt inwestycji: 15 157 386,40 zł

Dofinansowanie z UE: 10 440 149,43 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 228 252,84 zł


Zakres przedsięwzięcia:
Przedmiotem projektu jest odnowienie zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadzącej do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych, technicznych i środowiskowych. Obejmuje on rewitalizację obszaru poprzemysłowego po dawnej Spółdzielni „Roztocze” znajdującym się przy ulicy Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim na potrzeby Centrum Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w skład którego wejdą już funkcjonujące:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy oraz
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kompleks 6 budynków usytuowany przy ulicy Bialskiej 69 w ramach rewitalizacji zostanie poddany pracom remontowym, odtworzeniowym wraz z wykonaniem niezbędnej przebudowy, rozbudowy i wyburzeń mających na celu zmianę sposobu użytkowania oraz dopasowanie obiektów do nowej funkcji.
Budynki wchodzące w skład kompleksu Centrum Wsparcia dla osób niepełnosprawnych dostosowane będą w całości dla potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, pozbawiając je wszelkich barier architektonicznych. Wszystkie kondygnacje dostępne będą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez zamontowanie dwóch dźwigów osobowych. Klatki schodowe posiadać będą obustronne pochwyty ułatwiające poruszanie się osobom o ograniczonej zdolności ruchu. Zaprojektowano węzły sanitarne z przygotowaną dla osób niepełnosprawnych ruchową przestrzenią  również z elementami sanitarnymi przeznaczonymi do pielęgnacji. Budynki we wszystkich swoich wejściach nie posiadają barier architektonicznych. Wewnątrz obiektów przebudowane będą pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano dwa pokoje do pobytu całodobowego
z węzłem sanitarnymi przygotowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Teren wokół kompleksu budynków przeznaczony do rekreacji i wypoczynku również dostosowany będzie dla potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.
Dzięki modernizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnościami będą miały nieograniczony dostęp do niej oraz usług społecznych w niej świadczonych.
W związku z powyższym osoby takie będą mogły korzystać z modernizowanej infrastruktury publicznej na równi z osobami zdrowymi.

Planowane efekty:
Realizacja projektu jest następstwem zdiagnozowania potrzeby rewitalizacji obiektów infrastruktury zarówno w aspekcie społecznym, jak i technicznym.
Zmiana sposobu użytkowania zakładać będzie adaptację budynków przy ulicy Bialskiej 69 w celu stworzenia nowego modelu usług społecznych, podniesie jakość wsparcia oferowanego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podopieczni Centrum będą mieli możliwość rozwoju osobistego poprzez naukę nowych umiejętności czy też podtrzymywanie umiejętności zdobytych wcześniej np. w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu. Centrum to placówka, w której osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.
Centrum Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, pozwoli na koncentrację działań wokół problemów osób najbardziej potrzebujących wsparcia i najbardziej narażonych na wystąpienie problemu wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa na obszarze południowo-zachodniej części województwa lubelskiego poprzez poprawę dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wskazany cel jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy obszaru oddziaływania projektu. Podobszar rewitalizacji – Stare Centrum, w ramach którego zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, jest obszarem o ponadprzeciętnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych spośród wszystkich podobszarów rewitalizacji wyznaczonych w Janowie Lubelskim, co stwierdza diagnoza sytuacji przeprowadzonej na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022. Realizacja projektu jest odpowiedzią na rosnący popyt na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wyprowadzenie infrastruktury ze stanu kryzysowego i nadanie jej nowych funkcji społecznych, podniesie atrakcyjność i bezpieczeństwo jej użytkowników przyczyniając się jednocześnie do stopniowego minimalizowania występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze oddziaływania projektu. Poprawiona zostanie także dostępność infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, co znacząco wpłynie na poprawę dostępności do usług społecznych.


Podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych firmie „Media-Bud” Marcin Chocyk z Lublina.


Zakończenie I etapu prac budowlanych – wyburzenia i rozbiórki.


Zakończenie II etapu prac budowlanych


Zakończenie VII etapu prac budowlanych


Przed otwarciem


Uroczyste otwarcie – 15.03.2024


Prezentacja podsumowująca realizację projektu