Stowarzyszenie zwykłe

ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
(tekst jedn. z 2020 r. poz. 2261)
WYMAGANE DOKUMENTY:

Pisemny wniosek o wpis do ewidencji

Wniosek nie posiada ustalonej formy, natomiast powinien zawierać:

 • datę jego sporządzenia,
 • adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),
 • pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • podpis przedstawiciela stowarzyszenia (jeżeli zarząd został powołany, wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu)

Do wniosku należy dołączyć:

 • protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole (podjęte uchwały) o:
  • założeniu stowarzyszenia,
  • przyjęciu regulaminu,
  • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
  • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;
 • regulamin działania stowarzyszenia;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania ,
  • własnoręczny podpis;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);
 • adres siedziby stowarzyszenia.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia,
 • przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,
 • zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,
 • kompetencji zarządu,
 • warunków ważności podejmowanych uchwał,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest wymagane,jednak w przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP), powinien być powołany zarząd i komisja rewizyjna. Ponadto w sytuacji, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), to w regulaminie powinien być określony tryb wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

OPŁATY:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • z chwilą wpisu do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność,
 • stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • na wniosek starosty lub prokuratora, sąd rejestrowy może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa,
 • stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki finansowe na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
 • stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto stowarzyszenie musi:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacji „REGON”,
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

WAŻNE!

Do chwili uzyskania wpisu „stare” stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie starych zasad, m.in. jako jedyne źródło finansowania mają składki członkowskie.

Nawiązując do powyższego – co powinny zrobić „stare” stowarzyszenia zwykłe po tym terminie (po 20 maja 2016r.).

Mają one do wyboru j.n.:

 • dostosować dotychczasowe regulaminy i zasady działania do nowych przepisów prawnych i uzyskać wpis do nowo obowiązującej ewidencji prowadzonej przez starostę;
 • nie uzyskać wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę – spowoduje to rozwiązanie stowarzyszenia z mocy prawa.

Gdy stowarzyszenie nie uzyska wpisu do ewidencji zostanie ono rozwiązane z mocy prawa, bez względu na to, że działa prężnie i od wielu lat.

Stowarzyszenia już istniejące mają czas 24 miesiące na dostosowanie regulaminów do obowiązujących przepisów prawnych – ostateczny termin upłynie 20 maja 2018r.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego – przedstawiciel (DOC 26KB)

Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (DOC 28 KB)

Protokół z zebrania założycielskiego (DOC 31KB)

Lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego (DOC 31KB)

Uchwała o założeniu stowarzyszenia zwykłego (DOC 24KB)

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego (DOC 25KB)

Uchwała o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego (DOC 25KB)

Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej stowarzyszenia zwykłego (DOC 25KB)

Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia zwykłego (DOC 25KB)

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – zarząd i komisja rewizyjna (DOC 26KB)

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – zarząd (DOC 26KB)