System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Janowskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działania 3.2. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 5), Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu

Beneficjent: Powiat Janowski

Utworzony w Powiecie Janowskim system doradztwa opierać się będzie na propagowaniu i edukacji w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom występujących zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym doradztwie dotyczącym racjonalnego gospodarowania wodą i podnoszenia świadomości dotyczącej potrzeby ograniczenia odpływu wody opadowej oraz jej magazynowania oraz wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), a nawet w przygotowaniu dokumentów planistycznych dotyczących neutralności klimatycznej.

Zadania, które będą realizowane w projekcie:

  1. Zatrudnienie osoby na pełen etat na stanowisku doradczym.
  2. Udział zatrudnionego doradcy w szkoleniach/warsztatach szkoleniowych w zakresie neutralności klimatycznej. Tematyka szkoleń skupiać się będzie na obszarach: gospodarka odpadami w praktyce oraz gospodarka obiegu zamkniętego, prawo ochrony środowiska, prawo wodne i gospodarka wodami opadowymi, OZE – Odnawialne źródła energii.
  3. Podróże służbowe związane z mobilnym punkiem doradztwa.
  4. Opracowanie i wydanie poradników dla przedsiębiorców i mieszkańców dotyczącym neutralności klimatycznej. Zostaną opracowane dwa poradniki, w których zostanie uwzględniona specyfika obszaru w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska. Pierwszy poradnik dedykowany będzie podmiotom gospodarczym działającym na obszarze powiatu. Drugie opracowanie dedykowane jest mieszkańcom. Poradnik będzie dostępny w formie elektronicznej. Wersje papierowe trafią do urzędów gmin powiatu (do wyłożenia w siedzibie urzędu).
  5. Organizacja warsztatów dla przedstawicieli JST oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Planuje się organizację dwóch warsztatów/szkoleń: dla przedstawicieli JST oraz dla przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
  6. Organizacja i przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej neutralności klimatycznej W ramach zadania zostanie opracowany projekt kampanii, informacje o kampanii i działaniach doradczych będą rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej oraz zostanie zorganizowana konferencja edukacyjno-informacyjna.
  7. Utworzenie podstrony internetowej dotyczącej neutralności klimatycznej poświęconej doradztwu i edukacji.
  8. Promocja i zarządzanie projektem w ramach kosztów pośrednich.

Grupy docelowe:

Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców Powiatu Janowskiego, tj. mieszkańców gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki. Do grupy docelowej projektu zalicza się również przedsiębiorstwa działające na obszarze powiatu, jak również wszystkie instytucje publiczne i wspólnoty samorządowe (JST), które ukierunkowują i nadzorują rozwój społeczno – gospodarczy tego obszaru. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y oraz organizacje pozarządowe. Do pośrednich odbiorców rezultatów projektu należą również instytucje dla których neutralność klimatyczna ma szczególne znaczenie. Są to m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie oraz Komenda Straży Pożarnej.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie w Powiecie Janowskim systemu doradztwa sprzyjającemu osiągnięciu neutralności klimatycznej, co będzie miało wpływ na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców powiatu w warunkach zmieniającego się klimatu.

Projekt przyczyni się do realizacji celu globalnego UE dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a tym samym wesprze globalną walkę ze zmianą klimatu.

Efekty projektu:

Projekt będzie miał wpływ na podniesienie świadomości grupy docelowej dzięki działaniom edukacyjnym sprzyjającym:

– stosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych, zmniejszających oddziaływanie na środowisko (spełniających najwyższe istniejące normy na poziomie europejskim),

– efektywnemu wykorzystaniu surowców i zasobów naturalnych, w tym energii, wody,

– promowaniu odpowiedzialnego zachowania wobec środowiska i ograniczaniu negatywnego wpływu na klimat, celem upowszechniania wiedzy, zmiany postaw i zachowań społeczeństwa oraz zachęcenia grup docelowych do podjęcia działań na rzecz adaptacji do skutków zmian klimatu,

– wspieraniu rozwoju i upowszechnianiu modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ponownemu wykorzystaniu materiałów i produktów.

Wartość projektu: 450 325,05 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 382 776,29 zł

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie