Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego

TYTUŁ PROJEKTU: „Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego”

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Powiat Janowski
Całkowita wartość projektu: 3 123 946,02 zł
Dofinansowanie ze środków UE (EFRR): 2 080 541,11 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 244 769,54 zł
Wkład własny: 798 635,37 zł

Głównym celem projektu pn. „Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu    janowskiego” była poprawa jakości środowiska naturalnego w powiecie janowskim poprzez kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej działających
w sferze edukacji tj.:  Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim.

W  ramach termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim docieplono ściany i stropodachy,  wymieniono bramy, stolarkę okienną i drzwiową oraz orynnowanie. Dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia LED. W budynku przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim wymieniono okna i drzwi. Cały budynek został ocieplony, wymieniono źródła światła na oświetlenie energooszczędne LED. Zostały zamontowane nowe grzejniki oraz pompa ciepła.

Wykonanie prac termomodernizacyjnych  poprawiło izolacyjność cieplną budynków oraz obniżyło koszty eksploatacyjne ww. placówek edukacyjnych.

Dzięki realizacji powyższych działań zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków, zredukowana została emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Okres realizacji: 2016r. – 2019r.


Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim