Referat Kontroli

Adres

ul. Zamoyskiego 59
23-310 Janów Lubelski  

Telefon

015 8723 309  

Fax

015 8720 559  

e-mail

kontrola@powiatjanowski.pl
sekretariat@powiatjanowski.pl

Pracownicy


Kazimierz Komacki

015 8725 474

Do zakresu działania Referatu Kontroli należy:

 • kontrola jednostek organizacyjnych wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej pod względem przestrzegania prawa, celowości podejmowanych działań, przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami, prowadzenia rachunkowości, a także kontrola w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych;
 • kontrola wewnętrzna Starostwa Powiatowego w zakresie przestrzegania przepisów prawa, technik biurowych i terminowości w załatwianiu spraw, przestrzegania przepisów  o zamówieniach publicznych, gospodarowania środkami budżetowymi  i kredytami, prowadzenia rachunkowości, a także w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych;
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;
 • kontrola problemów wynikających ze skarg i wniosków;
 • przygotowywanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
 • przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych;
 • przygotowywanie wniosków i wystąpień do organów kontroli państwowej o przeprowadzenie kontroli w zakresie ich właściwości;
 • przygotowywanie zawiadomień kierowanych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i gromadzenie do tego celu dokumentów;
 • przygotowywanie informacji na temat kontroli;
 • analizowanie i przygotowywanie informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych przez wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne;
 • monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • opracowywanie planów i regulaminów kontroli;
 • prowadzenie rejestru kontroli;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa lub uchwał organów powiatu.