Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem infrastruktury informatycznej

Zakończyliśmy realizację kolejnej bardzo ważnej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim inwestycji, w ramach której został zakupiony i zamontowany nowoczesny 80 rzędowy tomograf komputerowy. W ramach inwestycji wykonano również pełną adaptację pomieszczeń koniecznych do funkcjonowania pracowni wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie pracowni.

Nowoczesne technologie zastosowane w aparaturze TK zdecydowanie skracają czas badania, niwelując jego uciążliwość dla pacjenta. Inwestycja była dla Szpitala kluczowa, gdyż dotychczasowy 12-letni, wyeksploatowany aparat TK często ulegał awariom. Generowało to bardzo wysokie koszty serwisu i wymiany uszkodzonych elementów, powodowało również przesunięcia badań pacjentów na odległe terminy.

Całkowita wartość inwestycji: 4 198 302,00 zł

Na zadanie pozyskano następujące środki:

dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2022 roku: 3 358 641,60 zł

dotacja celowa z budżetu Powiatu Janowskiego: 10 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu Gminy Batorz: 10 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu Gminy Dzwola: 10 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu Gminy Godziszów: 10 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu Gminy Janów Lubelski: 10 000,00 zł

wkład własny Szpitala: 789 660,40 zł w tym:

pożyczka z budżetu Powiatu Janowskiego: 400 000,00 zł

Bardzo dziękujemy wszystkim Instytucjom dotującym, gdyż bez pozyskania wsparcia, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak kosztownej, a jednocześnie priorytetowej inwestycji. Doskonale wiemy, że jakość poziomu usług medycznych zależy nie tylko od profesjonalizmu, umiejętności i zaangażowania personelu, ale także od dobrej jakości sprzętu i aparatury medycznej, którego zakup był możliwy dzięki wsparciu wszystkich dotujących.

Bez wątpienia wpłynie to na zwiększenie jakości i dostępności świadczonych przez nasz Szpital usług medycznych, a co szczególnie ważne, pozwoli diagnozować i leczyć naszych pacjentów na możliwie najwyższym poziomie i ze szczególną o nich dbałością.