Załatwianie spraw Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód własności pojazdu (umowa, faktura lub inne);
 • dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju, z którego został sprowadzony) oraz tłumaczenie dowodu – (koniecznie jeżeli dokument jest z kraju spoza UE) przez tłumacza przysięgłego, jeżeli w dowodzie zagranicznym są adntotacje urzędowe lub jest to stary wzór dowodu;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z państwa członkowskiego UE (wydruk PDF z systemu eZefir);
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem UE;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
 • tablice rejestracyjne, a w przypadku braku tablic stosowne oświadczenie;
 • dla pojazdów sprowadzonych do kraju do 31 grudnia 2015 r., dowód uiszczenia opłaty recyklingowej przez osobę, która sprowadziła pojazd na terytorium RP (500 zł).
 • oświadczenie o dokładnej dacie sprowadzenia pojazdu do kraju, przez sprowadzającego (dotyczy tylko pojazdów sprowadzonych z UE).

PRZEREJESTROWANIE POJAZDU Z TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z INNEGO URZĘDU:

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód własności pojazdu – umowa, faktura lub inne (w przypadku nabycia pojazdu od właściciela, który nie dokonał przerejestrowania należy przedłożyć oryginały wszystkich poprzednich dowodów własności);
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana), w przypadku zagubienia – zaświadczenie z urzędu ostatniej rejestracji pojazdu;
 • tablice rejestracyjne;
 • aktualne ubezpieczenie OC;

REJESTRACJA POJAZDU REJESTROWANEGO W TUTEJSZYM URZĘDZIE (tablice LJA….)

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód własności pojazdu – umowa, faktura lub inne (w przypadku nabycia pojazdu od właściciela, który nie dokonał przerejestrowania należy przedłożyć oryginały wszystkich poprzednich dowodów własności);
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • tablice rejestracyjne – do zalegalizowania lub wymiany;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód własności pojazdu;
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy albo zapis na fakturze zawierający takie oświadczenie;
 • karta pojazdu wydana przez producenta lub importera pojazdu samochodowego;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo taki zapis na fakturze zawierający numer i datę odprawy celnej.

REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód własności pojazdu – umowa, faktura lub inne (w przypadku nabycia pojazdu od właściciela, który nie dokonał przerejestrowania należy przedłożyć oryginały wszystkich poprzednich dowodów własności);
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

WYREJESTROWANIE POJAZDU PO ZEZŁOMOWANIU:

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • tablice rejestracyjne
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu
 • dowód wpłaty 10 zł na konto Gminy Janów Lubelski (płatność na nr konta: 25 9410 0000 2001 1019 9010 0001 lub do godz.13:00 w kasie Urzędu Gminy Janów – parter budynku, pokój 12)

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU:

BRAKU WOLNYCH RUBRYK NA WPIS TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO LUB Z POWODU ZNISZCZENIA LUB UTRATY DOTYCHCZASOWEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO

I. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku wolnych rubryk:

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód rejestracyjny pojazdu + aktualna polisa OC;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym – oryginał.

II. Wymiana z powodu zniszczenia:

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • dowód rejestracyjny pojazdu + aktualna polisa OC;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • oświadczenie złożone przez właściciela;
 • wypis z badania technicznego w przypadku, gdy termin badania w dowodzie rejestracyjnym jest nieczytelny.

III. Wymiana z powodu utraty, zagubienia (wtórnik):

 • wniosek (do pobrania tutaj)
 • wypis z badania technicznego;
 • oświadczenie złożone przez właściciela;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana) +aktualna polisa OC.

WAŻNE!

Jeżeli, wraz z wymianą dowodu rejestracyjnego, ZMIANIE ULEGŁ ADRES ZAMIESZKANIA GŁÓWNEGO WŁAŚCICIELA POJAZDU – wówczas, do złożenia wniosku o wymianę dowodu, NIEZBĘDNE SĄ TABLICE REJESTRACYJNE, celem legalizacji.

WPISANIE LUB WYKREŚLENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

 • zawiadomienie (do pobrania tutaj)
 • umowa lub inny tytuł własności;
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana).

WPISANIE ADNOTACJI GAZ, HAK, VAT, TAXI, „L”

I. Wpis instalacji gazowej:

 • wypełnione zawiadomienie (do pobrania tutaj)
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej;
 • faktura lub rachunek za montaż instalacji gazowej w danym pojeździe.

II. Wpis w dowodzie rejestracyjnym adnotacji hak, Vat, taxi, L:

 • wypełnione zawiadomienie (do pobrania tutaj)
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • karta pojazdu (jeśli była wydana);
 • badanie techniczne.

DO ODBIORU

DOWODU STAŁEGO NIEZBĘDNE SĄ:

 • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • pozwolenie czasowe;
 • aktualne ubezpieczenie OC;
 • upoważnienie (jeżeli po odbiór dowodu przychodzi osoba inna niż właściciel).

Badania techniczne pojazdu muszą być ważne w dniu odbioru dowodu.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe -256 zł – pierwsza rejestracja w kraju;
 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe – 180,50 zł przerejestrowanie z innych krajowych urzędów;
 • przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i czterokołowce – 121,50 zł;
 • motorowery – 111,50 zł
 • pełnomocnictwo – 17zł – opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki – pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w Wydziale Komunikacji w Janowie Lubelskim, a tablice są białe to nie trzeba ich wymieniać (ale koniecznie trzeba je przynieść do Wydziału, w dniu rejestracji, w celu legalizacji). Opłata za przerejestrowanie tego pojazdu to 81 zł.

OPŁAT DOKONUJE SIĘ W KASIE STAROSTWA POWIATOWEGO W JANOWIE LUBELSKIM (parter) PO SPRAWDZENIU DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH DO REJESTRACJI –  W DNIU REJESTRACJI.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317, 650 i 957),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 oraz z 2018 r. poz. 893),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 i 2152, z 2017 r. poz. 2060 oraz z 2018 r. poz. 1054),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2014),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. – w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 431),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z 2005 r. Nr 151, poz. 1266 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 524),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 585 oraz z 2018 r. poz. 112),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476).