Załatwianie spraw Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju

POZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW Z ZAGRANICY

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2021 r. 153 poz. 1910),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich 
  (do pobrania tutaj) określający:
 1. nazwisko, imię lub imiona zmarłego, nazwisko rodowe osoby zmarłej, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 2. datę i miejsce zgonu,
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 4. miejsce pochówku,
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy,
 7. numer i serię dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon)
 • oświadczenie, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej (do pobrania tutaj),
 • upoważnienie do załatwienia wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem ciała lub szczątków ludzkich, wystawione przez osobę uprawnioną (do pobrania tutaj)

Miejsce złożenia wniosku: 
Sekretariat Starostwa Powiatowego, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
pokój 202 piętro II

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
Anna Wiechnik – Podinspektor ds. Obsługi Zarządu Powiatu, 
23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 59,
pokój 204 piętro II,
telefon: 15 87 25 460, 
adres e-mail:  awiechnik@powiatjanowski.pl

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
Po uzyskaniu przez Starostę Janowskiego opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Tryb odwoławczy:

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Starosty Janowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
 2. Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa, 23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 59, pokój 202 (piętro II) godziny pracy: poniedziałki – środy – czwartki 730 – 1530 ;  wtorki:  730 – 1600; piątki: 730 – 1500.

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek można złożyć za pośrednictwem instytucji zajmującej się przewozem zwłok.
 2. Kserokopie dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.