Konserwacja i restauracja alei na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim

Zadanie pn. „Konserwacja i restauracja alei na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim” współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja II

Całkowita wartość  zadania: 500 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 490 000,00 zł

Termin realizacji: 2024 r.

W ramach zadania będą wykonane roboty budowlane związane z remontem alei bocznych
w starej części cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Bialskiej w Janowie Lubelskim. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/935.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków użytkowych komunikacji pieszej osób odwiedzających cmentarz parafialny w Janowie Lubelskim, a także poprawa dostępności  dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pozbawionej barier architektonicznych. Ponadto remont alejek przyczyni się do poprawy   estetyki oraz ogólnego wizerunku cmentarza parafialnego miasta Janowa Lubelskiego.

Zakres prac obejmuje:

  • prace przygotowawcze i pomiarowe,
  • prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowo – asfaltowej oraz krawężników i obrzeży betonowych,
  • przygotowanie podłoża pod warstwy podbudowy,
  • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
  • wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżach betonowych.

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy nr 1/2024 z dn. 21.02.2024 r. na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Janowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pomiędzy Powiatem Janowskim a Beneficjentem dotacji – Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.


Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim


Stan prac – maj 2024