Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

powiatjnowski (ikona)

Informujemy, że na terenie Powiatu Janowskiego w 2024 r. kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja świadczona w wyznaczonych punktach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (patrz niżej).

Z porad NPP może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (NPO)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano poniżej.

Z porad NPO może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.

INFORMACJE ORAZ ZAPISY

Informacje oraz zapisy dla osób chcących skorzystać z wyżej wskazanych nieodpłatnych form poradnictwa:

 • pod numerem telefonu: 669 774 300 – telefonicznie w godz. pracy Starostwa Powiatowego, a poza godzinami pracy Starostwa przesyłając wiadomość tekstową SMS
 • za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl

HARMONOGRAM

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Janowskiego:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prowadzony przez Powiat Janowski, znajduje się na terenie Janowa Lubelskiego w dwóch lokalizacjach:

 • Budynek Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój nr 11 (parter) – dostępny dla osób niepełnosprawnych:
  • Poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00
  • Wtorek w godz. od 13.00 do 17.00
  • Czwartek w godz. od 9.00 do 13.00
  • Piątek w godz. od 9.00 do 13.00
 • Budynek Zarządu Dróg Powiatowych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, świetlica na parterze – dostępny dla osób niepełnosprawnych:
  • Środa w godz. od 11.00 do 15.00

Nieodpłatne porady prawne w wyżej wskazanym punkcie są świadczone przez radców prawnych oraz adwokatów. Radcowie prawni pełnią dyżury w miesiącach nieparzystych, tj. styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad, natomiast adwokaci pełnią dyżury w miesiącach parzystych, tj. luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie „Sursum Corda” z/s w Nowym Sączu, znajduje się na terenie Powiatu Janowskiego w poniższych lokalizacjach:

 • Siedziba Urzędu Gminy w Batorzu, pok. nr 1 – dyżur prawnika co drugi poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)
 • Siedziba Urzędu Gminy w Chrzanowie, pok. nr 21 – dyżur prawnika co drugi poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Batorz)
 • Siedziba Urzędu Gminy w Godziszowie, pok. nr 14 – dyżur prawnika w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 13.00
 • Siedziba Urzędu Gminy w Dzwoli, pok. nr 6 – dyżur prawnika w każdą środę w godz. od 9.00 do 13.00
 • Siedziba Urzędu Gminy w Modliborzycach, pok. nr 3 – dyżur prawnika w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00
 • Siedziba Urzędu Gminy w Potoku Wielkim, pok. nr 13 – dyżur prawnika w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone w ramach punktu prowadzonego przez stowarzyszenie w następujących terminach:

 • Siedziba Urzędu Gminy w Modliborzycach, pok. nr 3 – w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00
 • Siedziba Urzędu Gminy w Potoku Wielkim, pok. nr 13 – w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00

Z nieodpłatnej mediacji osoby zainteresowane mogą skorzystać w następujących terminach:

 • Budynek Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pokój nr 11 (parter) – dostępny dla osób niepełnosprawnych:
  • Poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 (w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad)
  • Piątek w godz. od 9.00 do 13.00 (w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad)
 • Siedziba Urzędu Gminy w Modliborzycach, pok. nr 3 – w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00
 • Siedziba Urzędu Gminy w Potoku Wielkim, pok. nr 13 – w każdy piątek w godz. od 9.00 do 13.00

INNE INFORMACJE

Udzielanie nieodpłatnych porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnych porad odbywa się poza kolejnością.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnych porad może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Ponadto ze środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet) lub z porady poza punktem mogą skorzystać osoby, które mają poważną trudność w dotarciu do punktu: osoby długotrwale chore, nie posiadające środków finansowych na dojazd do punktu oraz kobiety w ciąży, których stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do punktu.

Osoby o których mowa powyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej porady składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. Druk oświadczenia dostępny jest w plikach do pobrania na końcu niniejszej informacji. Rejestracja na powyższe porady odbywa się w sposób określony powyżej.

W celu umożliwienia udzielenia nieodpłatnej porady prawnej osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza: PJM (Polski język migowy), SJM (System językowo-migowy) lub SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić przesyłając wiadomość tekstową SMS pod numer telefonu: 669 774 300, przesyłając taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl lub w formie pisemnej: faksem pod numer: 15 87 20 559, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 202.

Osoba, która skorzystała z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, nie wypełnia części B karty pomocy, natomiast może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 669 774 300 lub adresem poczty elektronicznej: npp@powiatjanowski.pl lub listownie: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. oświadczenie z RODO 2024
 2. lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-2024
 3. karta-info-pomoc-prawna-2024
 4. karta-info-porady-obywat-2024
 5. karta-info-mediacje-2024