Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Informujemy, że na terenie Powiatu Janowskiego w 2022 r. kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona w wyznaczonych punktach.

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno osób udzielających porad, jak i osób korzystających z nieodpłatnego poradnictwa, w związku z dynamicznie wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Starosta Janowski informuje, że w okresie od dnia 2 listopada 2021 r. do odwołania, działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację pozarządową zostaje zawieszona w dotychczasowej formie, poprzez udzielanie porad osobiście, w wyznaczonych lokalach. Porady będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.
Procedura udzielania porad:

  1. Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie przez telefon lub w postaci wiadomości tekstowej SMS pod numerem: 669 774 300 w godzinach pracy punktu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl
  2. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w obecnie panującej sytuacji, przy udzielaniu porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie składa oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.
  3. Osoba udzielająca porady podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.
  4. Osoba, która skorzystała z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, nie wypełnia części B karty pomocy, natomiast może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 669 774 300 lub adresem poczty elektronicznej: npp@powiatjanowski.pl lub listownie: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, od 1 stycznia 2019 r. znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59 (pokój nr 218, II p.) oraz w budynku Zarządu Dróg Powiatowych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 (świetlica na parterze)

Dyżur w Starostwie Powiatowym pełniony jest w godz.:

poniedziałek:           9.00 – 13.00

środa:                         9.00 – 13.00

czwartek:                   9.00 – 13.00

piątek:                        9.00 – 13.00

Dyżur w budynku ZDP / PCPR przy ul Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 pełniony jest w godz.:

wtorek:                   11.00 – 15.00

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w urzędach gmin:

Lp.     Nazwa jednostki udostępniającej lokal   Usytuowanie lokalu     Dni tygodnia i godziny działania punktu  
1Urząd Gminy BatorzSiedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 1
Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)
2Urząd Gminy ChrzanówSiedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 21
Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)
3Urząd Gminy GodziszówSiedziba Urzędu Gminy pok.
Nr 14
Wtorek od 9.00 do 13.00
4Urząd Gminy DzwolaSiedziba Urzędu Gminy pok.
Nr 6
Środa od 9.00 do 13.00
5Urząd Miejski ModliborzyceSiedziba Urzędu Miejskiego
pok. Nr 3
Czwartek od 9.00 do 13.00
6Urząd Gminy Potok WielkiSiedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 21
Piątek od 9.00 do 13.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300

Powyżej podany numer telefonu dotyczy zgłoszeń we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Janowskiego.

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

W celu umożliwienia udzielenia nieodpłatnej porady prawnej osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza: PJM (Polski język migowy), SJM (System językowo-migowy) lub SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić przesyłając wiadomość tekstową SMS pod numer telefonu: 669 774 300, przesyłając taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl lub w formie pisemnej: faksem pod numer: 15 87 20 559, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 202.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby o których mowa powyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Chęć skorzystania z takiej formy porady prawnej można zgłosić telefonicznie lub przesyłając wiadomość tekstową SMS w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300, przesyłając taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl lub w formie pisemnej: faksem pod numer: 15 87 20 559, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 202.

Pliki do pobrania:

DYŻURY SPECJALISTYCZNE – KOMUNIKAT

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.

W razie pytań związanych z programem skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za projekt w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich: Marcinem Noskowskim (nr tel. 538-623-553, Marcin.Noskowski@ms.gov.pl).

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54