Rozwój kształcenia zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim

TYTUŁ PROJEKTU: ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W ZST W JANOWIE LUBELSKIM


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


Podmiot realizujący:   Powiat Janowski/Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 4 731 106,70 zł
Dofinansowanie z  UE: 4 021 440,69 zł
Krajowe środki publiczne: 709 666,01 zł, w tym
– budżet państwa: 236 555,34 zł
– wkład własny: 473 110,67 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego u 410 uczniów i 20 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, dostosowanego do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy, poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Projekt zakłada:

  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
  2. Szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
  3. Organizację staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
  4. Szkolenia oraz kursy dla nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych.
  5. Doposażenie pracowni zawodowych w ZST w Janowie Lubelskim (pracownie: budowlane, mechaniczne, samochodowe, informatyczne, techniki biurowej, usług fryzjerskich, ekonomiczne, drzewne).

Planowane efekty:

  1. Dzięki realizacji projektu 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub nabędzie dodatkowe kompetencje zawodowe;
  2. 243 osoby uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
  3. 7 szkołom funkcjonującym, w ramach Zespołu Szkół Technicznych (technika: budowlane, mechaniczne, samochodowe, informatyczne, usług fryzjerskich, ekonomiczne i przemysłu drzewnego) zostanie zakupione doposażenie do kształcenia zawodowego uczniów.
  4. 349 uczniów nabędzie kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne dzięki uczestnictwu w projekcie.

Realizacja projektu zapewni uczniom możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych i kompetencji, których nie obejmuje podstawa programowa nauczania w danym zawodzie i doświadczenia zawodowego w formie staży wykraczających poza zakres praktycznej nauki zawodu w podstawie programowej. Przyczyni się także do uatrakcyjnienia  procesu kształcenia, dostosuje go do wymagań pracodawców i zwiększy szanse uczniom na znalezienie zatrudnienia.
Zapewni również nauczycielom możliwości doskonalenia zawodowego w zakresie związanym z nauczanym zawodem, Ponadto pozwoli wyposażyć pracownie zgodnie z obowiązującymi standardami i rekomendacjami pracodawców, co podniesie jakość kształcenia szkolnego.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, tj. doposażenie szkół, aktualizację wiedzy nauczycieli zawodu, organizację zajęć umożliwiających uczniom uzyskanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, organizację staży dla uczniów u pracodawców, organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
Oferowane, w ramach realizacji projektu wsparcie, realizowane będzie  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.