uwaga

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – informacja

Informacja o funkcjonowaniu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Udzielanie informacji poprzez udostępnianie danych
i materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego na czas występowania zagrożenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Opis sprawy
Udzielanie informacji poprzez udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych i kartograficznych w formie kopii oraz poprzez wgląd do dokumentów oraz sporządzanie wypisów i wyrysów
z operatu ewidencyjnego

Kogo dotyczyOsoby fizyczne/osoby prawne
Wymagane dokumenty
1.      wniosek o udostępnienie kopii mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, rejestru cen i wartości nieruchomości
2.      wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Uwaga: Prosimy o szczególną dbałość odnośnie podania numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty e-mail.

Formularze/ Wnioski do pobrania:
1. Wzory wniosków do pobrania: Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego + P3 (PDF 317KB)

2. Wzory wniosków do pobrania: Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (EGIB)(PDF 252KB) (xlsx)

Bądź w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul. Wiejskiej 3 (udostępnione miejsce przed wejściem do wydziału)

Opłaty
Wysokość opłaty naliczana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 276)
Opłatę należy uiścić po uzyskaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, który zostanie przesłany na wskazany adres poczty e-mail lub wysłany pocztą na wskazany adres.
 
Opłaty należy dokonać w banku w formie tradycyjnej lub elektronicznie na wskazane konto (w polu tytułem należy podać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty). Kopię potwierdzenia wniesienia opłaty należy przesłać pocztą lub elektronicznie.

Sposób składania wniosków
EPUAP, Poczta Polska, Inna poczta kurierska, e-mail

Lub oznaczone miejsce przed wejściem do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  ul. Wiejska 3, II piętro

Dane Kontaktowe
Adres dla przesyłek pocztowych/kurierskich:
 
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, ul. J Zamoyskiego 59
 
Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w przypadku kontaktu bezpośredniego (z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności):      Janów Lubelski ul. Wiejska 3, II piętro
 
Punkt obsługi interesanta (wypis, wyrys, kopia mapy ewidencyjnej, rejestr cen i wartości nieruchomości):
Tel: 15 87 25 492
e-mail: wgeodezja@powiatjanowski.pl
 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych):
Tel: 15 87 25 490 i 15 87 25 491
e-mail: osrodek@powiatjanowski.pl
 
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Tel: 15 87 25 489
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Tel: 15 87 25 494
e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl

Podstawa prawna
1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 276.)

2.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183).

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.   w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty ( Dz. U. z 2014 poz. 917).

Sposób odbioru dokumentówPrzesyłka pocztowa na wskazany adres,

odbiór osobisty  z zachowaniem środków ostrożności po uprzednim uzgodnieniu  z pracownikiem merytorycznym –

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  ul. Wiejska 3, II piętro.

Uwagi i dodatkowe informacjeSzczegółowe informacje do uzyskania u pracownika merytorycznie odpowiedzialnego.
Informacje o stanie załatwianej sprawy można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za jej załatwienie telefonicznie lub drogą internetową.