Załatwianie spraw Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Zadania Służby Geodezyjnej, w tym zadania Starosty z zakresu geodezji
i kartografii określa ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Do podstawowych zadań wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków
  • oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze) w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zakładanie osnów szczegółowych;
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Najczęściej wykonywane sprawy:

 1. Udostępnianie zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego podmiotom realizującym zadanie publiczne
 2. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego
 3. Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 4. Wniosek o aktualizację informacji w bazie danych ewidencji gruntów
  i budynków
 5. Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
 6. Wniosek o wydanie wypisu; wypisu i wyrysu; wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 7. Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

1. Wniosek o wydanie wypisu;
wypisu i wyrysu;
wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
kopii mapy ewidencyjnej;
wyciągu z rejestru cen nieruchomości

Jednostka prowadząca

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Punkt Obsługi Interesanta

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek  o wydanie wypisu; wypisu i wyrysuj; wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub kopii mapy ewidencyjnej.
 2. Opcjonalnie: Dokumenty pozwalające na ustalenie interesu prawnego w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, dla której ma zostać sporządzony wypis, lub pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu właściciela.

Starosta (na podstawie art.24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane właścicieli lub władających oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego zawierające takie dane, na żądanie:

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • 2a)  operatorów:

a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471),

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego,
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście: siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Janów Lubelski
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 28
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
 3. W formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. W formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa
  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173) na adres e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl lub wgeodezja@powiatjanowski.pl
 5. Geoportal powiatu janowskiego https://janow.geoportal2.pl/, po uprzednim zawarciu odpowiedniej umowy.
  Szczegóły: Punkt Obsługi Interesanta – siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
  Janów Lubelski, ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 28, tel. 15 87 25 492

Opłaty

Opłaty naliczane są na podstawie art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłaty pobiera się na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty wystawionego przed wykonaniem wypisu, wyrysu, kopii mapy ewidencyjnej (art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zawarte są w załączniku do tej ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Termin odbioru odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty zgodnie z wystawionym Dokumentem Obliczenia Opłaty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego (Dz. U. z 2013, poz.1183).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393).
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania wypisu; wypisu i wyrysu; wyrysu z ewidencji gruntów i budynków następują w drodze decyzji. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Janowskiego w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Sprawy prowadzi:

Punkt Obsługi Interesanta – siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
Janów Lubelski, ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 28, tel. 15 87 25 492

 1. Anna Kołtyś
 2. Sylwia Hyła

Formularze i załączniki

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego *pdf Pobierz

Wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej (formularz P+P1)  *pdf Pobierz

Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości (formularz P+P5)  *pdf Pobierz

2. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (np. mapy zasadniczej)

Jednostka prowadząca

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P);
 2. Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub (formularz P+P1) ;
 3. Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB w postaci elektronicznej (formularz P+P2);
 4. Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej (formularz P+P3);
 5. Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej (formularz P+P4);
 6. Wniosek o udostępnienie innych materiałów (formularz P+P7);

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście: siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Janów Lubelski
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
 3. W formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. W formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa
  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173) na adres e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl lub osrodek@powiatjanowski.pl

Opłaty

Opłaty naliczane są na podstawie art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zawarte są w załączniku do tej ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy aktualizacji informacji ewidencji gruntów i budynków, służy stronom prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Janowskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Inne informacje

Sprawy prowadzi:

 • Kierownik Podgik:  Przemysław Kramski –
  siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Janów Lubelski,
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27, tel. 15 87 25 491

Formularze i załączniki

Formularz P – Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  *pdf Pobierz

P1 – udostępnienie mapy zasadniczej *pdf Pobierz

P2 – udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
w postaci elektronicznej *pdf Pobierz

P3 – udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej *pdf Pobierz

P4 – udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)
w postaci elektronicznej *pdf Pobierz

P7 – udostępnienie innych materiałów *pdf Pobierz

P+P1 – udostępnienie mapy zasadniczej  *pdf Pobierz

P+P7 – udostępnienie innych materiałów *pdf Pobierz

3. Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Jednostka prowadząca

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, II piętro
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
 3. W formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. W formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173) na adres e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w kwocie 10 zł za wydanie decyzji – zwolnienie z uiszczenia podatku dotyczy m. in. jednostek budżetowych i samorządowych.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, podlega przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – zwolnienie z uiszczenie opłaty dotyczy przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem terminu sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji wskazanego
w złożonym wniosku.

Art. 35 [Terminy załatwiania]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy aktualizacji informacji ewidencji gruntów i budynków, służy stronom prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Janowskiego,
w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Inne informacje

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Sprawę prowadzi:

 1. Piotr Zielonka – miasto i gmina Janów Lubelski – pokój 30, tel. 15 87 25 495
 2. Aneta Machulak – gminy Dzwola i Chrzanów –  pokój 31, tel. 15 87 25 496
 3. Emilia Matysek –  miasto i gmina Modliborzyce, Potok Wielki – pokój 32,
  tel. 15 87 25 497
 4. Żaneta Szarama – gminy Batorz i Godziszów – pokój 40, tel. 15 87 25 498

siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru: Janów Lubelski, ul. Wiejska 3, II piętro,

Formularze i załączniki

Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów *docx Pobierz

4. Aktualizacja informacji w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Jednostka prowadząca

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony  wniosek o aktualizację informacji ewidencji gruntów i budynków.
 2. Dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych, wnioskowanych zmian.
 3. Pełnomocnictwo, jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel lub osoba fizyczna bądź prawna, w której własności/władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, II piętro
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
 3. W formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. W formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa
  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173) na adres e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl

Opłaty

Dokonanie czynności urzędowej podlega opłatom, które naliczane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w wysokości:

 1. 10 zł – za wydanie decyzji administracyjnej przez organ, w przypadku, gdy w toku sprawy zachodzi taka konieczność
 2. 17 zł – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, występuje w  przypadku,  gdy następuje złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis,  wypis  lub  kopia – od  każdego  stosunku  pełnomocnictwa  (prokury), z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego  małżonkowi, wstępnemu,  zstępnemu  lub  rodzeństwu  albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Zwolnione są od opłat skarbowych decyzje o umorzeniu postępowania.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 35 [Terminy załatwiania]

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393) .
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
  z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000
  z późń.zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy aktualizacji informacji ewidencji gruntów i budynków, służy stronom prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Janowskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Inne informacje

Na podst. Art. 22 oraz art. 24 ust. 2b pkt. 1 lit. h  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – właściciele/władający nieruchomościami zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków składa właściciel/władający lub pełnomocnik.

Sprawę prowadzi:

 1. Piotr Zielonka – dotyczy miasta i gminy Janów Lubelski – ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 30, tel. 15 87 25 495
 2. Aneta Machulak – dotyczy gminy Dzwola i Chrzanów –  ul. Wiejska 3, II piętro,
  pokój 31, tel. 15 87 25 496
 3. Emilia Matysek – dotyczy miasta i gminy Modliborzyce oraz gminy Potok Wielki –  ul. Wiejska 3, II piętro,  pokój 32, tel. 15 87 25 497
 4. Żaneta Szarama – dotyczy gminy Batorz i Godziszów –  ul. Wiejska 3, II piętro,
  pokój 40, tel. 15 87 25 498

Formularze i załączniki

Wniosek – Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków docx Pobierz

Wniosek – Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków pdf Pobierz

5. Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Jednostka prowadząca

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
 2. Dokumentacja projektowa – propozycja usytuowania projektowanej/ych sieci uzbrojenia terenu na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonych
  za zgodność z oryginałem przez projektanta  (zgodnie z art.28b ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście: siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Janów Lubelski
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
 3. W formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. W formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa
  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173) na adres e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl lub osrodek@powiatjanowski.pl lub ekosior@powiatjanowski.pl

Opłaty

Opłatę za koordynację/uzgodnienie dokumentacji projektowej należy wnieść przed wykonaniem czynności uzgodnieniowych oraz dostarczyć potwierdzenie dokonanej wpłaty. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

Termin i sposób załatwienia

Starosta po otrzymaniu wniosku ustala termin, sposób, miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

(informacje szczegółowe na stanowisku merytorycznym).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276
z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje w świetle w/w przepisów prawnych.

Inne informacje

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu nie dotyczy:

 1. Przyłączy.
 2. Sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

Sprawy prowadzi:

 • Ewelina Kosior – Przewodniczący Narady Koordynacyjnej;
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27, tel. 15 87 25 491

Formularze i załączniki

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej *pdf Pobierz

6. Udostępnianie zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego podmiotom realizującym zadanie publiczne

Jednostka prowadząca

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, II piętro lub siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Janów Lubelski ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
 3. W formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. W formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173) na adres e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl lub osrodek@powiatjanowski.pl

Opłaty


Podmiotowi publicznemu lub innemu podmiotowi realizującemu zadania publiczne,
w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań, dane udostępniane są bezpłatnie.

Sposób udostępniania danych

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępniane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Odmowa udostępnienia danych zgromadzonych
w rejestrze publicznym następuje w formie decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 29 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych, służy stronom prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Janowskiego, w terminie czternastu dni, licząc od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

 1. Dane zgromadzone w rejestrze publicznym udostępnia się podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującemu zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
 2. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.

Sprawy prowadzi:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • Kierownik Podgik: Przemysław Kramski –
  siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
  Janów Lubelski, ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27, tel. 15 87 25 491

Formularze i załączniki

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym *pdf Pobierz

7. Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych

Jednostka prowadząca

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej – zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Osobiście: siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Janów Lubelski
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 28
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
  ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
 3. W formie dokumentu elektronicznego za pomocą: skrzynka podawcza na portalu ePUAP,
 4. W formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa
  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 poz. 1173) na adres e-mail: geodezja@powiatjanowski.pl lub wgeodezja@powiatjanowski.pl
 5. Geoportal powiatu janowskiego https://janow.geoportal2.pl/, po uprzednim zawarciu odpowiedniej umowy.
  Szczegóły: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Janów Lubelski,
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27, tel. 15 87 25 490, 15 87 25 491

Sprawy prowadzi:

 • Kierownik Podgik:  Przemysław Kramski –
  siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Janów Lubelski,
  ul. Wiejska 3, II piętro, pokój 27, tel. 15 87 25 491