Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały nr XLIII/363/2022 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi… Czytaj więcej

Ogłoszenie o projekcie

Powiat Janowski informuje, że realizuje projekt pt. ,,Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja… Czytaj więcej

KRUS. III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami. 

Szanowni Państwo , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI. Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy wiedzy z zakresu zapobiegania… Czytaj więcej

ilustracja wpisu

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Załącznik do uchwały Nr 288 / 1070 / 22Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskimz dnia 26 października 2022 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie… Czytaj więcej

ilustracja wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załącznikdo uchwały Nr 288 / 1069 / 22Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskimz dnia 26 października 2022 r. OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskimogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznegow zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejlub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegooraz edukacji prawnejna terenie Powiatu Janowskiego Rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej… Czytaj więcej