ilustracja wpisu

Informacja o możliwości zapoznania się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych

Zgodnie z regulacjami art. 39 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Starosta Janowski informuje o możliwości zapoznania się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych: Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów w Gminie Dzwola opracowanych na lata 2022 – 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 14 października 2021r. Uwagi i wnioski można składać bezpośrednio w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska 3 ( pokój nr 34 i 36, II piętro, tel. 15 872 54 85 i 15 872 54 87, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz. 730-1500 ), drogą elektroniczną na adres: srodowisko@powiatjanowski.pl lub drogą pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1EA1iwgZukkSQhwDEub9i1fm0Sizpm1pS?usp=sharing

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Starosta Janowski.

Andrzej Paleń – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ZAŁ. 1 – Prognoza

ZAŁ. 2 – Mapa