Jest umowa na przebudowę placu przy I LO

Ponad 350 tys. zł pochłonie przebudowa placu przy „starym” Ogólniaku na potrzeby korzystania z przyszkolnego terenu rekreacyjnego. Wykonawcą zadania jest „Kabat Bruk” Grzegorza Jarosza z Chrzanowa. Umowę z wykonawcą – przy kontrasygnacie Jadwigi Matysek – Zastępcy Głównego Księgowego, podpisali dzisiaj nowo wybrani włodarze Powiatu Janowskiego: Artur Pizoń – Starosta Janowski i Zenon Zyśko – Wicestarosta. Jest to ich pierwsza umowa inwestycyjna (obydwaj panowie – na stanowisko starosty i wicestarosty, zostali powołani decyzją radnych Rady Powiatu VII kadencji 7. maja br.).

Wykonawca, „z robotą” musi się uwinąć do 17. czerwca. Zakres zadania obejmuje – najogólniej mówiąc, utwardzenie placu i chodników przy budynkach LO. Bardziej szczegółowo… Chodzi o wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej tu i tu. Nie ma tego dużo… Kostka kostką, ale ważna – żeby nie powiedzieć najważniejsza, jest zieleń, która „zazieleni” szkolne otoczenie… I dobrze, bo tego betonu, zalewającego skwery, rynki i place jest za dużo (niska zieleń nie ratuje sytuacji), ale… Jest nadzieja, tak zwana, „Transformacja przestrzenna”, a więc odbetonowanie terenu i ponowne jego zagospodarowanie, czyli… „Nowa jakość przestrzeni”, ale już nie w szaro-betonowej barwie…

Na zdjęciu (od lewej): Robert Kamiński – Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem, Zenon Zyśko – Wicestarosta, Grzegorz Jarosz – przedsiębiorca z Chrzanowa, Artur Pizoń – Starosta, Jadwiga Matysek – Zastępca Głównego Księgowego, Jan Wiśniewski – Naczelnik Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem janowskiego Starostwa

Tekst; foto: Alina Boś

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”