Kontrakt Programowy podpisany. Milowy krok na drodze do unijnych pieniędzy

Województwo Lubelskie – jako pierwszy region w kraju, uzgodniło ostateczny kształt Kontraktu Programowego, czyli umowy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a stroną rządową. Dokument określa m.in. warunki dofinansowania programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Wczoraj, w Warszawie kontrakt podpisali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, reprezentujący stronę rządową.

– Podpisanie Kontraktu Programowego otwiera drogę do negocjacji z Komisją Europejską. To krok milowy w kierunku uruchomienia prawie 2,3 mld euro z funduszy europejskich, które trafią do naszego województwa – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

Potężny zastrzyk finansowy wykorzystany zostanie na cele, określone w pakiecie rozporządzeń Polityki Spójności w okresie programowym 2021-2027, umowie partnerstwa oraz ustawie o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Powyższe cele zostały następnie uszczegółowione w programie „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Kontrakt Programowy określa, m.in. warunki finansowania tego programu. Jest też zobowiązaniem rządu RP do wniesienia wkładu krajowego, uzupełniającego unijną dotację.

Na co wydamy unijne miliardy?

Podpisany Kontrakt Programowy pozwala osiągnąć minimalną koncentrację środków na cele tematyczne, wymaganą do spełnienia przez regiony. W związku z powyższym, co najmniej 14,84% środków EFRR zasili przedsięwzięcia wspierające innowacyjną i inteligentną transformację gospodarczą. Ponad 33,23% środków EFRR wspomoże region w promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i „niebieskich” inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.

Specjalne miejsce w Kontrakcie Programowym zajmuje sprawa osiągnięcia celów klimatycznych. Władze województwa zakładają, że na przedsięwzięcia z tym związane wydadzą nie mniej niż 34,51 % środków EFRR.

– Cele gospodarcze i klimatyczne nie przesłaniają nam społecznych potrzeb mieszkańców naszego regionu. W programie „Fundusze dla Lubelskiego” przeznaczymy na włączenie społeczne blisko 29 % środków EFS+ – informuje marszałek Stawiarski.

Ponadto, 16,15% środków EFRR zostanie przeznaczonych na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, zaś co najmniej 19,7% alokacji Programu będzie przeznaczone na działania, związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Priorytety dla przyszłości regionu

W Kontrakcie Programowym zaplanowano także przedsięwzięcia priorytetowe. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju województwa. Na liście znalazły się projekty polegające między innymi na budowie Międzynarodowego Centrum Rozwoju Zielonych Technologii, wsparciu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, utworzeniu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, polityce senioralnej, modernizacji, rewitalizacji, termomodernizacji oraz ucyfrowieniu Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, utworzeniu kompleksu muzealno-wystawienniczego Green Human Space, stworzeniu ok. 240 km sieci dróg pieszo-rowerowych w 57 lokalizacjach oraz 25 punktów obsługi rowerzystów w obszarze miejskim i wiejskim (Roztocze – Kraina Rowerów), zwiększeniu potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego regionu (wsparcie infrastruktury instytucji kultury w regionie, rozwój nowych produktów turystycznych), dostosowaniu do zmian klimatu (doposażenie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego), stworzeniu centrum bioróżnorodności bazującego na obiektach neutralnych klimatycznie, poprawie jakości środowiska naturalnego w obszarze województwa lubelskiego poprzez wykorzystanie energii słonecznej przy jednoczesnej eliminacji azbestu.

W Kontrakcie Programowym zaplanowano również wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji (OSI) o znaczeniu krajowym, wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku (tj. 11 miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 140 gmin, stanowiących obszary zagrożone trwałą marginalizacją), a także regionalnym, wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku (17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, w tym 1 MOF Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, 4 MOF ośrodków subregionalnych oraz 12 MOF ośrodków lokalnych, tj. łącznie 72 gminy).

Więcej dla Lubelskiego

Podpisanie Kontraktu Programowego to ogromny sukces władz województwa lubelskiego podczas procesu przygotowywania programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Dokument potwierdza bowiem, że alokacja środków na nowy program regionalny wynosi prawie 2,273 mld euro. Jest to blisko 42 mln euro więcej niż alokacja na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Warte podkreślenia jest to, że udało się uzyskać większe wsparcie pomimo tego, że całkowita kwota, jaką przeznaczono na wszystkie programy regionalne w Polsce, zmalała o prawie 2,9 mld euro w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego