Lubelskie pomaga Ukrainie – wręczenie dwóch umów z funduszy europejskich

Sytuacja związana z napływem ludzi uciekających z Ukrainy wymaga zapewnienia im dostępu do podstawowych usług społecznych, wsparcia w załatwianiu spraw życia codziennego czy integracji. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył blisko 6,5 mln zł z funduszy unijnych na realizację dwóch nowych projektów. Wczoraj, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dwie umowy z zakresu wsparcia uchodźców. Specjalnym gościem wydarzenia była wicekonsul Ukrainy w Lublinie Myroslava Anhel.

Umowę na projekt pt. „Lubelskie pomaga Ukrainie” odebrała Małgorzata Romanko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Drugi dokument wręczono Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL Bożenie Ćwiek.

– Wojna za naszą wschodnią granicą wymusiła na tysiącach Ukraińców ucieczkę ze swojego kraju. Wierzę, że te dwa unijne projekty pozwolą uchodźcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości i ułożyć sobie tutaj życie – mówił Marszałek Stawiarski.

– Naród ukraiński jest niezmiernie wdzięczny Polakom za ogromne wsparcie i pomoc w tych najtrudniejszych czasach i nigdy o tym nie zapomnimy. Jestem przekonana, że realizacja tych programów pomoże obywatelom Ukrainy szybciej adaptować się do pobytu w społeczeństwie polskim – dziękowała wicekonsul Ukrainy Anhel.

Usługi społeczne i asystenckie

Nowy projekt pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” opiewa na kwotę ponad 4,7 mln zł, z czego blisko 4 mln zł pokryją środki z Unii Europejskiej. W ramach tego przedsięwzięcia uchodźcy z Ukrainy, którzy zatrzymali się na Lubelszczyźnie, mogą skorzystać z oferty tłumaczy języka polskiego i ukraińskiego, doradztwa w zakresie załatwiania spraw życia codziennego oraz pomocy prawnej i psychologicznej. Przygotowane zostaną także usługi asystenckie dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a także podstawowe wsparcie socjalno-bytowe. Projekt z zakresu usług społecznych i zdrowotnych zrealizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, a grupę docelową stanowią osoby uciekające z terenu objętej wojną Ukrainy, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku. Przedsięwzięcie umożliwi pomoc obywatelom Ukrainy, m.in. w legalizacji ich pobytu na terytorium RP, pomoc w uregulowaniu sytuacji małoletnich, którzy przybyli bez opiekunów prawnych, a także pomoc asystentów i specjalistów.

Nauka języka polskiego

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” to nazwa kolejnego projektu, skierowanego wyłącznie do osób uciekających przed wojną z terenu Ukrainy. Projekt, realizowany przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL, wart jest blisko 2,9 mln zł, z czego około 2,5 mln zł to środki z UE. Większość osób, przybywających do Polski z Ukrainy, mierzy się z barierą językową, która stanowi poważną przeszkodę, chociażby w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż polscy pracodawcy w większości wymagają przynajmniej podstawowej znajomości języka. Projekt zakłada organizację kursu języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Osoby, biorące w nim udział, otrzymają materiały szkoleniowe, podręczniki, a także zaświadczenie o ukończonym kursie. Szkolenia pozwolą obywatelom Ukrainy łatwiej komunikować się z otoczeniem i zaspokajać swoje potrzeby w codziennych sytuacjach, m.in. w urzędach, sklepach, służbie zdrowia czy innych placówkach.

Oba projekty realizowane będą w ramach naboru w trybie pozakonkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Inne możliwości w projektach unijnych dla uchodźców

Dla osób, uciekających z terenu Ukrainy, realizowane jest także wsparcie w zakresie trwających już projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach puli środków dostępnych w tych projektach. Działania w tym obszarze zapewnią możliwość skorzystania ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto, w projektach unijnych konkursowych realizowanych w obszarach rynku pracy, włączenia społecznego czy edukacji, będą mogli brać także udział uchodźcy z Ukrainy. Chodzi m.in. o zapewnienie opieki nad dziećmi, dodatkowe możliwości zatrudnienia, reintegrację społeczną i zawodową, a także objęcie usługami edukacyjnymi w przedszkolach czy szkołach kształcenia ogólnego i zawodowego.

Na pierwszym zdjęciu (od lewej): Bożena Ćwiek, Małgorzata Romanko, Myroslawa Anhel, Jarosław Stawiarski

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy województwa lubelskiego