Obwodnica Janowa Lubelskiego, stanowiąca cześć S-19, odebrana przez strażaków

W dniach od 19. kwietnia 2021 roku do 23. kwietnia 2021 roku, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, polegające na odbiorze odcinka nowo wybudowanej drogi ekspresowej S19.

Kontrolą objęty został odcinek obwodnicy Janowa Lubelskiego od węzła „Kopce” do węzła „Jonaki”, stanowiący integralną część drogi ekspresowej S19. W odbiorze od strony operacyjnej brały udział wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim wraz z Dowódcami JRG oraz specjalistą do spraw kontrolno-rozpoznawczych.

Kontrolą objęto wskazany odcinek drogi oraz towarzyszącą jej infrastrukturę, w szczególności miejsca obsługi podróżnych (MOP), budynki toalet na MOP, stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, sieć wodociągową z zewnętrznymi hydrantami nadziemnymi DN 80, przeciwpożarowe zbiorniki wodne podziemne, wjazdy i przejazdy awaryjne, w tym odcinki dróg, które spełniać muszą wymagania, stawiane drogom pożarowym.

Czynności odbiorowe zakończono bez uwag. Stwierdzono zgodność wykonania inwestycji z projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę.

Tekst; foto: Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim