Ogłoszenie o projekcie

Powiat Janowski informuje, że realizuje projekt pt. ,,Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.     

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa na obszarze południowo-zachodniej części województwa lubelskiego poprzez poprawę dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W jego ramach przewidziano rewitalizację obszaru poprzemysłowego po dawnej spółdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim na potrzeby Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w skład którego wejdą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim. Kompleks 6 budynków zostanie poddany pracom remontowym, odtworzeniowym  wraz z niezbędną przebudową, rozbudową i wyburzeniami mającymi na celu zmianę sposobu użytkowania i nadanie mu nowej funkcji. W ramach projektu przewidziano także zakup wyposażenia.

Okres realizacji:

15.01.2020 r. – 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 15 735 957,96 zł