Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych na 2024 r.

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz Dz. U. z 2023r. poz. 572), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz uchwały nr LV/426/2023 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 31 października 2023r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

ogłasza
otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych
przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2024 roku
Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2024 roku:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego(art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2024 roku wynosi 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy 00/100). W roku 2023 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 21 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100).

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2024 roku wynosi 80 000,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt tysięcy 00/100). W roku 2023 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2024 roku wynosi 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100). W roku 2023 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące 00/100).

 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2024 roku wynosi 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100). W roku 2023 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące 00/100).

Szczegółowych informacji udziela Anna Surtel, Inspektor w Wydziale Organizacji, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, pok. Nr 204, tel. 15 87 25 460; e-mail: asurtel@powiatjanowski.pl .

UWAGA! Kwoty w/w mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz
  z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 3. Wzór oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferta powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
   – nie wymaga się przedłożenia ww. zaświadczenia w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Janowskiego (tj. stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej) – zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego);
  • Kopię aktualnego statutu organizacji;
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań;
  • Terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny).

Każdy z podmiotów składa jeden komplet powyższych załączników bez względu na ilość składanych ofert.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 80% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania publicznego, natomiast nie mniej niż 20% wkładu finansowego powinno zostać pokryte ze środków finansowych własnych lub z innych źródeł. W ramach wkładu finansowego nie można rozliczyć wkładu osobowego i rzeczowego.

W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 1. Wszystkie wydatki wskazane w ofercie muszą:
  • być uzasadnione z punktu widzenia osiągnięcia celów zadania publicznego;
  • wynikać bezpośrednio z opisu działań przedstawionego w ofercie;
  • spełniać warunki kwalifikowalności, o których mowa w ust. 8.
 2. Następujące rodzaje wydatków uznaje się za niekwalifikowalne (tzn. niemożliwe do sfinansowania z dotacji):
  • zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;
  • zapłaty kar, mandatów, grzywien i innych opłat nałożonych na Oferenta;
  • zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
  • koszty związane z obsługą i administracją projektu przekraczające 10% całkowitego budżetu zadania publicznego;
  • związane z działalnością polityczną lub religijną;
  • poniesione na przygotowanie oferty;
  • przeznaczone na pokrycie kosztów stałych działalności Oferenta niezwiązanych z realizacją zadania publicznego;
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta.
 3. W sytuacji gdy oferent, któremu została przyznana dotacja, wycofa swoją ofertę, dotacja ta zostanie przyznana oferentowi następnemu w kolejności lub zostanie rozdysponowana poprzez ogłoszenie kolejnego otwartego konkursu ofert.
 4. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Janowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim a podmiotem, którego oferta została wybrana.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2024 r.
 2. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu janowskiego.
 3. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
  z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

Termin składania ofert:

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 5 stycznia 2024 r. w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa oferenta – organizacji pozarządowej, adres) z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2024” oraz nazwą zadania w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 202 – II piętro). Oferty można składać również pocztą – o złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.
 2. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.powiatjanowski.pl (zakładka: Organizacje Pozarządowe).
 3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie winny złożyć każdą ofertę odrębnie, zaś komplet wymaganych załączników dołączyć do jednej oferty.
 4. Oferty, które nie zostały podpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa), a także, których wnioskowana kwota dotacji przekroczy wysokość środków zaplanowanych na realizację danego zadania nie będą rozpatrywane.
 5. Dopuszcza się możliwość poprawienia oferty w przypadku błędów rachunkowych bądź jej uzupełnienia w przypadku braku aktualnego odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 • Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu dokona oceny formalnej a następnie merytorycznej składanych ofert oraz przedłoży Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
  • Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
   • podstawowe:
    • Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?
    • Czy dokumentacja załączona do oferty jest kompletna?
    • Czy oferta wpłynęła w terminie?
   • dodatkowe:
    • Czy oferta została złożona na odpowiednim formularzu?
    • Czy oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta?
    • Czy zaproponowany termin realizacji zadania mieści się w określonych w warunkach realizacji zadania?
    • Czy oferta jest zgodna z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursu oraz celami statutowymi organizacji?
    • Czy koszt realizacji zadania mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursu?
  • Ocena merytoryczna nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
   • zasoby rzeczowe i osobowe, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz kwalifikacje realizatorów – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • wysokość wkładu własnego i możliwości dofinansowania z innych źródeł – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • korzyści wynikające z realizacji zadania – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • liczba odbiorców projektu – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • przejrzystość i zachowanie zasady konkurencyjności procedur związanych z realizacją i rozliczeniem otwartego konkursu ofert (dotyczy regrantingu) – punktacja: 0 – 10 pkt.
 • Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej na formularzu „Karta oceny oferty”.
 • Rekomendacje do dotacji może otrzymać oferta, która uzyskała 60% oceny maksymalnej.
 • Komisja Konkursowa przedłoży Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
 • Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu.
 • Rozpatrzenie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 21 dni od daty końcowej przyjmowania ofert.
 • Wyniki rozpatrzenia ofert mają charakter ostateczny.

Zrealizowane przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim w latach 2022 i 2023 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

W 2022 roku zostały zrealizowane następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 9 640,60 zł;
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 50 000,00 zł;
 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 2 000,00 zł.
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 2 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji przyznanej w 2022 r. przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na wsparcie realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu: 63 640,60 zł.

W 2023 roku były realizowane następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 21 000,00 zł;
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 50 000,00 zł;
 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 2 000,00 zł.
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 2 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji przyznanej w 2023 r. przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na wsparcie realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu: 75 000,00 zł.

Informacje dodatkowe:

 1. Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 2. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w zawartej umowie, to będzie on uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25%.
 3. Organizacja, której zostanie przyznana dotacja, jest zobowiązana do przekazania do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim w terminie 7 dni od opublikowania ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, danych osób uprawnionych do podpisania umowy oraz numeru rachunku bankowego tej organizacji, na który zostanie przekazana dotacja.
 4. W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie, oferent:
  1. nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu powiatu janowskiego, na realizację tego zadania;
  2. jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego oraz jej opisywania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Załączniki: