zaslaniaj twarz

Pamiętaj! Przychodząc do urzędu, zasłaniaj usta i nos!

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z  § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 i 966), w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Obowiązek nie dotyczy:

  • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  • osoby wykonującej czynności zawodowe i służbowe w budynku, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Ograniczenie to nie dotyczy:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia,
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.