Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 23 listopada 2022 r. w Starostwie odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli: Starosta Janowski a zarazem Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Sekretarz Powiatu Grzegorz Krzysztoń, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz wybranych jednostek powiatowych.

Na spotkaniu szeroko omawiano rekomendacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w okresie zimowym. Rozmawiano m.in. na takie tematy, jak: w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, spowodowanej panującymi warunkami meteorologicznymi, zapewnienie funkcjonowania w Urzędzie całodobowego dyżuru, mającego na celu zapewnienie przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; aktualizacja danych osób odpowiedzialne w gminach powiatu janowskiego za zimowe utrzymanie dróg gminnych       w sezonie 2022/2023; informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym przy użyciu wszelkich możliwych środków przekazu, w tym publikowanie na stronach internetowych ostrzeżeń i zaleceń; kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i samotne); zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, ciepłe posiłki w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych i internatów; zabezpieczenie miejsc ewakuacji i niezbędnego asortymentu (herbata, termosy, jednorazowe kubki) oraz pomocy medycznej dla podróżnych będących w stanie zagrożenia, którzy oczekują na nieprzejezdnych szlakach drogowych lub mieszkańców miejscowości, do których jest utrudniony dojazd. Ponadto zobligowano gminy do przeprowadzenia posiedzeń Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

Na koniec ważna informacja: jak mówi Pani Dyrektor PCPR Anna Śmit –                  w janowskim DPS-ie na dzień 23.11. b.r. jest 8 wolnych miejsc, na które można przyjąć osoby wymagające wsparcia z terenu powiatu.

Tekst i foto: Kamila Strykowska-Momot