Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dnia 24 maja w Powiecie Janowskim uroczyście obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizacją wydarzenia już po raz piąty zajął się janowski Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, a uczestniczyły w nim wszystkie jednostki powiatowe, zajmujące się szeroko zakrojoną pomocą społeczną i służące realizowanej w powiecie strategii zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia psychicznego, pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

W związku z powyższym na uroczystościach, które rozpoczęły się mszą świętą w janowskiej Kolegiacie, obecni byli wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego i Placówki Wychowawczo – Opiekuńczej „Promyk” i „Słoneczny Dom”, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Barka, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, a także pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli również:  Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Starosta Janowski Artur Pizoń, Członek Zarządu Zenon Zyśko, Wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Mirosław Wójcik, Starszy Wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Anna Tusińska, Skarbnik Powiatu Barbara Fuszara, Naczelnik Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty Joanna Rudnicka oraz rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele i dyrektorzy ww. jednostek powiatowych.  Łącznie zebrało się ok. 300 osób.

Celem obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym konkretnym rodzajem niepełnosprawności oraz zwrócenie uwagi na bariery, jakie spotykają w edukacji, komunikacji, kulturze czy inne, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie. Istnieje realna potrzeba kształtowania opinii społecznej w kierunku akceptacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, promowanie ich osiągnięć w różnych dziedzinach, jak np. muzyki, plastyki czy teatru.  Otwórzmy dla nich serca i dajmy wsparcie emocjonalne im i ich rodzinom, bo to bardzo ważne i pomaga w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: Anna Sosnówka