Przebudowa dróg powiatowych nr 2812L i nr 2810L w gminach Godziszów i Dzwola

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 2 991 465 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 135 593,61 zł

Planowane efekty realizowanego projektu

          W ramach wnioskowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2812L Wolica Pierwsza – Branew w lokalizacji od km 7+930 do km 9+830 i od km 15+608 do km 17+300 o łącznej długości 3 592 mb oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w lokalizacji od km 4+915 do km 6+778, tj. długości 1 863 mb. Łączna długość dróg powiatowych do przebudowy wynosi 5 455 mb.

Odcinek nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 2812L Wolica Pierwsza – Branew w lokalizacji od km 7+930 do km 9+830

          Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

1) przebudować drogę powiatową na długości 1 900 mb,

2) wykonać lokalne poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m,

3) wzmocnić istniejącą nawierzchnię asfaltową pakietem warstw bitumicznych,

4) wykonać pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m i długości: strona lewa – 1 850 mb, strona prawa – 1 548 mb,

5) pozostawić bez zmian istniejący chodnik przy krawędzi jezdni po stronie lewej szer. 1,5 m i dł. 50 mb,

6) wykonać na odcinku od km 9+286 do km 9+527 oraz na odcinku od km 9+719 do km 9+830 ściek trójkątny betonowy przy krawędzi jezdni po stronie prawej na dł. 352 mb,

7) wymienić część przelotową przepustu w km 8+780 oraz wykonać ścianki czołowe na istniejących przepustach w km 9+782 i km 9+812,

8) zastosować odwodnienie powierzchniowe poprzez wsiąkanie w pobocze gruntowe oraz poprzez istniejące odcinkowo obustronne rowy przydrożne,

9) przebudować skrzyżowania z drogami gminnymi w km 7+951, km 8+089, km 9+782 strona lewa,

10) wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu wg projektu stałej organizacji ruchu w postaci:

a) słupków prowadzących U-1a,

b) tablicy prowadzącej pojedynczej w prawo U-3a – tarcza aktywna – zasilana baterią słoneczną, dodatkowo wyposażoną w generator wiatrowy,

c) lustra drogowego U-18a,

11) wykonać nowe oznakowanie pionowe wg projektu stałej organizacji ruchu.

Odcinek nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 2812L Wolica Pierwsza – Branew w lokalizacji od km 15+608 do km 17+300

          Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

1) przebudować drogę powiatową na długości 1 692 mb,

2) na całym odcinku wykonać pakiet warstw bitumicznych (wyrównanie, w-wy wiążąca i ścieralna),

3) przebudować przepusty pod koroną drogi w km 15+946, km 16+324, km 16+984 i km 17+242,

4) wybudować chodnik przy krawędzi jezdni szer. 2,0 m od km 16+670 do km 17+278 dł. 608 mb,

5) wybudować chodnik przy krawędzi jezdni szer. 2,0 m od km 17+269 do km 17+300 dł. 31 mb,

6) wykonać pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szer. 0,75 m od km 15+608 do km 16+670 i od km 17+278 do km 17+300 na dł. 1 084 mb – strona lewa,

7) wykonać pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szer. 0,75 m od km 15+608 do km 17+269 na dł. 1 661 mb – strona prawa,

8) przebudować istniejące zjazdy publiczne i gospodarcze,

9) odtworzyć istniejące rowy odwodnieniowe od km 15+608 do km 16+655 długości 1 047 mb – strona lewa,

10) odtworzyć istniejące rowy odwodnieniowe od km 15+608 do km 16+640 i od km 16+730 do km 17+242, długości 1 544 mb – strona prawa,

11) umocnić skarpę płytami ażurowymi od km 16+647 do km 16+728, długości 81 mb – strona prawa,

12) wykonać wyniesione przejście dla pieszych w km 17+280,

13) wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu (balustrady ochronne U-11a).

Odcinek nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w lokalizacji od km 4+915 do km 6+778

          Szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić od km 4+915 do km 5+318 – 5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy), a od km 5+318 do km 6+778 – 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania zamierza się:

1) przebudować drogę powiatową na długości 1 863 mb,

2) na odcinku od km 5+318 do km 6+778 wykonać poszerzenie jezdni do 6,0 m,

3) na całym odcinku wykonać pakiet warstw bitumicznych (wyrównanie, w-wy wiążąca i ścieralna),

4) przebudować przepust pod koroną drogi w km 5+163,

5) przebudować skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2812L,

6) przebudować zatokę autobusową wraz z peronem przystankowym w km 4+979,

7) przebudować chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni (za wyjątkiem zatoki autobusowej) szerokości 2,0 m po stronie lewej od km 4+915 do km 5+178 długości 263 mb,

8) wykonać po stronie prawej pobocze utwardzone bitumiczne szerokości 1,0 m od km 5+085 do km 5+318 długości 233 mb,

9) wykonać pobocza ziemne ulepszone materiałem kamiennym o szer. 0,75 m od km 5+318 do km 6+778 długości 1 460 mb – strona lewa,

10) wykonać pobocza ziemne ulepszone materiałem kamiennym o szer. 0,75 m od km 4+915 do km 5+085 i od km 5+318 do km 6+778 długości 1 630 mb – strona prawa,

11) przebudować istniejące zjazdy publiczne i gospodarcze,

12) odtworzyć istniejące rowy odwodnieniowe od km 4+915 do km 5+278 i od km 5+318 do km 6+778 długości 1 823mb – strona lewa,

13) odtworzyć istniejące rowy odwodnieniowe od km 5+278 do km 6+778 długości 1 500 mb – strona lewa,

14) wykonać oznakowanie poziome i pionowe, w tym oznakowanie jednego przejścia dla pieszych znakami aktywnymi wg projektu stałej organizacji ruchu,

15) wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery SP 05/4 – dł. 32 mb i balustrady ochronne U-11a – dł. 30 mb).

Cele projektu

          Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Harmonogram projektu

          Projekt realizowany jest od września 2019 r., a jego zakończenie nastąpi w sierpniu 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim