Raport końcowy z konsultacji na 2024Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 43 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 477).

W dniu  28 sierpnia 2023r. Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim uchwałą Nr 350/1289/23 postanowił przeprowadzić proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

W dniu 30.08.2023r. – 15 dni przed rozpoczęciem konsultacji wywieszono ogłoszenie określające termin w jakim będą one przebiegały.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem ww. Programu oraz wzorem formularza umieszczono w dniu 15.09.2023r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Ogłoszenie zawieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim na ul. Zamoyskiego 59.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Inspektor ds. kadr w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15 września 2023r. do 30 września 2023 r.

Opinie do projektu Programu można było zgłaszać w formie wypełnionego formularza na adres:

  • poczty elektronicznej: asurtel@powiatjanowski.pl,
  • poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59,

23-300 Janów Lubelski, (z dopiskiem: „Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

  • za pośrednictwem faksu na nr: 15 87 20 559

W trakcie trwania konsultacji w wyznaczonej formie i terminie zgłoszono uwagi, wnioski oraz propozycje zapisów „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”, zawarte w Załączniku do sprawozdania.

Ogłoszenie BIP