Stowarzyszenie kultury fizycznej – kluby sportowe

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm. – ze szczególnym uwzględnieniem art. 4, ust. 7)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

PROCEDURA REJESTRACJI

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej mogą założyć osoby w liczbie 15, które zapoznały się z ww. przepisami oraz odbyły Zebrania Założycielskie, na którym m.in.:

 • podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej,
 • wybrano Komitet Założycielski uprawniony do dokonania formalności urzędowych, związanych z wpisem do ewidencji,
 • uchwalono statut Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski składa w Wydziale Organizacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim – pokój 207, następującą dokumentację:

 • wniosek o wpis do ewidencji (1 egz)
 • protokół z Zebrania Założycielskiego (1 egz)
 • listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (1 egz)
 • listę obecności na Zebraniu Założycielskim (1 egz)
 • 1 egzemplarz statutu
 • podjęte uchwały.

W ciągu miesiąca od złożenia dokumentacji następuje analiza prawna złożonych dokumentów i wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Janowskiego prowadzonej przez Starostę Janowskiego, bądź o odrzuceniu wniosku.

Zarejestrowane Stowarzyszenie Kultury Fizycznej uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji. Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji może on m.in.: powołać Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną, powiadamiając o tym organ rejestrujący. W tym celu należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu, załączając do niego protokół z Zebrania Walnego Wyborczego.

Zarząd Stowarzyszenia wpisanego do ewidencji zobowiązany jest każdorazowo do informowania Starosty Janowskiego o zmianach w składzie Zarządu oraz zmianach w adresie Stowarzyszenia, a także do przedkładania wszelkich podjętych uchwał związanych z powyższym.

STOWARZYSZENIE MUSI

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju należy poinformować o zwoływaniu Walnego Zebrania. W razie zwołania Walnego Zebrania, na którym podejmowana będzie uchwała o likwidacji Stowarzyszenia należy w tej sprawie skontaktować się z organem nadzorującym w celu zaopiniowania uchwały o przeznaczeniu majątku. Po podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, ustępujący Zarząd musi zgłosić ten fakt w lokalnym Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA:

Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju ul .Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski pokój nr 207, godziny przyjmowania: pon., śr., czw., pt.- 7 :30 – 15:30 wt. – 7:30 – 16:00

Dokumenty do pobrania: