Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla najlepszych studentów

Do 31. stycznia potrwa nabór wniosków o przyznanie studenckich stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego na 2021 rok. O stypendia mogą się ubiegać studenci zamieszkujący w województwie lubelskim, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz wyróżniają się dodatkową działalnością naukową, badawczą lub społeczną. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do 31 stycznia br. – Stypendia dla najzdolniejszych studentów to inwestycja nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój naszego regionu – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. mieszka w województwie lubelskim;
  2. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
  3. w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub drugi rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  4. uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium;
  5. w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności, np.:
  • praca w kole naukowym/organizacji naukowej zarejestrowanym w uczelni macierzystej;
  • działalność popularnonaukowa – organizacja lub współorganizacja imprez popularnonaukowych;
  • praca naukowo-badawcza – program, grant, projekt, z wyłączeniem badań prowadzonych w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej tj.: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej;
  • osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe;
  • działalność/świadczenia w wolontariacie.

Stypendia w kwocie do 300 zł będą wypłacane przez kolejnych 9 miesięcy. Łącznie na ten cel z budżetu województwa zostanie przeznaczonych 700 tysięcy zł.

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Wnioski zostaną rozpatrzone do 31 marca br. Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów studenckich oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (https://umwl.bip.lubelskie.pl) oraz stronie internetowej Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL (https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/).

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego