Szpital powiatowy. Kolejny pracowity rok przed nami

Szpital to miejsce, w którym praca nigdy się nie kończy. Nie możemy wypisać równocześnie wszystkich pacjentów, nie jesteśmy w stanie przewidzieć możliwych scenariuszy przyjęć do szpitala i poradni specjalistycznych oraz samego przebiegu i długości okresu leczenia. Nie możemy zamknąć drzwi i zaprzestać udzielania świadczeń pomimo pory nocnej, kolejnych świąt, dni wolnych, ani też ze względu na niedobory personalne i finansowe. Szpital to także miejsce nieustannych inwestycji budowlanych, remontów i pilnych zakupów sprzętu i wyposażenia medycznego.

Wszystkie te zdarzenia to proces ciągły. Ludzie zawsze będą potrzebować usług placówek medycznych. Jest to nieuchronne. Szpital musi więc trwać. Aby stale poprawiać zakres usług zdrowotnych na rzecz naszej społeczności, realizujemy szereg inwestycji, które mają ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szpitala.

Rok 2022 to kolejny już rok, który nie daje nam chwili wytchnienia. Przed nami, zadania do ukończenia oraz nowe wyzwania inwestycyjne. Projekty już trwające i zaplanowane do realizacji w tym roku to:

– „Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu w Janowie Lubelskim”.

Inwestycja, zaplanowana do realizacji w systemie zaprojektuj – wybuduj, obejmuje wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, ciągów pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenie i ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi, zakup i montaż szlabanów z parkomatami, wiaty dla karetek szpitalnych, miejsc postojowych dla rowerów, zadaszenie nad wejściem głównym do budynku szpitala, stosowne oznakowanie terenu i budynków szpitalnych. Aktualnie, trwają prace w terenie. Instalowana jest kanalizacja deszczowa oraz montaż kabli pod oświetlenie i monitoring terenu. Wykonano także większość prac rozbiórkowych i przygotowawczych. Wymieniono część ogrodzeń. O skali inwestycji świadczy ilość materiałów budowlanych do budowy ciągów komunikacyjnych, zgromadzonych na placu szpitalnym. Prace zostaną zakończone jeszcze w roku bieżącym.

            „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”. W 2022 roku zaplanowano zakończenie największej dotychczas realizowanej przez szpital inwestycji, polegającej na pełnej termomodernizacji większości obiektów szpitalnych. Szpital nabiera nowego wymiaru. Wymiana okien i wykonanie nowej elewacji bardzo odmieniły wygląd zewnętrzny i estetykę budynków. Wymiana centralnego ogrzewania, budowa farmy fotowoltaicznej oraz instalacji solarnych to realne oszczędności w bieżących kosztach utrzymania budynków. Farma fotowoltaiczna została uruchomiona w grudniu 2019 roku. Od czasu uruchomienia, wyprodukowała 568,46 MWh, gdzie przy uśrednionej za ten okres cenie PGE Obrót + Dystrybucja wynoszącej 494,00 zł za MWh, oszczędności wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 roku ponad 280 tysięcy złotych. W analogicznym okresie, faktury za energię elektryczną dostarczaną w sposób tradycyjny wyniosły ponad 808 tys. zł. Instalacja solarna została uruchomiona w drugim półroczu 2020 roku. Od czasu uruchomienia do 24 marca 2022 roku wyprodukowała łącznie 768,8 GJ. Po uśrednieniu cen rocznych wytworzenia energii cieplnej w GJ, oszczędność wyniosła ponad 72 tysiące złotych. Realne oszczędności w zużyciu gazu na potrzeby ogrzania budynku zostaną przeliczone na koniec bieżącego roku, gdyż dopiero ten rok będzie pełnym okresem, kiedy budynki są w pełni docieplone.

Aktualnie, trwają prace przy budynku poradni specjalistycznych, gdzie docieplono i położono nowe pokrycie dachu, wymieniono otwory zewnętrzne, wybudowano nową rampę i schody zewnętrzne, Wymieniono także instalację c.o. Prace przy ociepleniu i elewacji pozostają na ukończeniu. Nowe balustrady dopełnią nowego wizerunku budynku. Przed nami jeszcze dość duży zakres – wymiana kanałów ciepłowniczych, zasilających budynki szpitalne. O tym, że prace wokół szpitala są w toku, świadczą głębokie wykopy, w których niebawem zostaną zamontowane nowe rury, dostarczające energię cieplną z kotłowni do budynków szpitalnych.

Zakończyliśmy ponadto realizację czteromilionowej inwestycji zakupu i zainstalowania rezonansu magnetycznego, ale ze względu na fakt, iż jest to krok milowy w rozwoju szpitala, o tej inwestycji napiszemy w kolejnym tekście.

W roku bieżącym zostaną przeprowadzone prace wewnątrz budynku. Z funduszu przeciwdziałania Covid-19 pozyskaliśmy środki w kwocie 1 mln zł na wykonanie dodatkowych łazienek w oddziałach szpitalnych oraz przebudowę istniejących sanitariatów, zgodnie z zasadami dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Aktualnie, oczekujemy na podpisanie umowy ws. dofinansowania. Umowa nie wymaga zapewnienia udziału własnego w projekcie.

Zamierzamy także aplikować o środki w ramach programu „Dostępność plus dla zdrowia”. Chcielibyśmy z tych środków wymienić co najmniej jedną awaryjną windę szpitalną oraz doposażyć oddział rehabilitacji, dział fizjoterapii oraz ośrodki rehabilitacji dziennej w sprzęt rehabilitacyjny. Jesteśmy w trakcie konstruowania zakresu wniosku oraz wstępnego szacowania kosztów. Maksymalny próg dofinansowania wynosi 2 mln zł.

Jeszcze w kwietniu zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach POIiŚ  na wymianę sprzętów diagnostycznych w szpitalach. Zamierzamy w tym programie aplikować o dofinansowanie do zakupu nowego tomografu komputerowego.

Z bieżących prac, przeorganizowaliśmy i rozszerzyliśmy funkcjonalność szpitalnego laboratorium, zamontowaliśmy drzwi automatyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Do końca półrocza dostosujemy pomieszczenia apteki szpitalnej do wymogów higieniczno – sanitarnych. Zdajemy sobie sprawę, że nasz szpital potrzebuje jeszcze wielu inwestycji i zaangażowania ogromnych nakładów finansowych, a lista zaplanowanych i koniecznych do przeprowadzenia robót budowlanych i prac remontowych nie ma końca. Szpital to miejsce, które zostało oddane do użytku dokładnie 40 lat temu i przez ten czas jest bardzo intensywnie eksploatowane. Rosną też oczekiwania społeczne co do warunków, w których wykonujemy świadczenia na rzecz naszych pacjentów. Staramy się dostosowywać do oczekiwań mieszkańców powiatu.

W tym miejscu pragnę  przeprosić za utrudnienia w dostępności do miejsc parkingowych przy szpitalu, spowodowane realizacją dużych inwestycji. Jest to etap przejściowy prac, kiedy z placu korzystają równolegle dwie ekipy budowlane i wykonują powierzone im zakresy. W kolejnych miesiącach będzie już tylko lepiej.

Renata Ciupak – Dyrektor szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim; foto: Grzegorz Jargiło