Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice podpisana.

Dnia 15.11.2022 r. pomiędzy Powiatem Janowskim, a firmą „WOD-BUD” zawarto umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896, tj. odcinek od m. Stawce do m. Batorz.  Swe podpisy na stosownym dokumencie złożyli: Starosta Powiatu Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki oraz Prokurent „WOD-BUDu” – Jędrzej Wojtaszek. W spotkaniu uczestniczyli także: Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w Zarządzie Dróg Powiatowych – Grzegorz Rachwał, Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Stanisław Schodziński – Inspektor, Władysław Sowa – Członek Zarządu Powiatu, Zenon Zyśko – Członek Zarządu Powiatu, Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu .

Zadanie w znacznej mierze dofinansowane jest  ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; kwota dofinansowania wynosi ponad 14,5 mln zł. W kosztach inwestycji partycypuje też Gmina Batorz z wkładem własnym w realizację projektu w wysokości 1 mln. zł oraz  Powiat Janowski z kwotą w wysokości blisko 2,5 mln zł. Łączny koszt inwestycji opiewa na ponad 18 mln. zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, tj. firma „WOD-BUD” z Kraśnika w ramach tego potężnego budżetu ma wykonać: roboty branży drogowej, takie jak:

1. Roboty budowlane, w tym: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, bariery drogowe i balustrady), elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża, oporniki betonowe, ścieki podchodnikowe i skarpowe), przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, roboty odwodnieniowe (odtworzenie przydrożnych rowów, przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami),

2. Roboty branży mostowej – remont mostów w km 11+793 i w km 12+999.

Realizacja inwestycji ma się zakończyć na przełomie 2023/2024 r.

Tekst i foto: Kamila Strykowska-Momot