Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację na kapitał obrotowy w ramach Covid – 19 dla samozatrudnionych, mikro- i małych przedsiębiorców

Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył do 95 mln zł alokację środków na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii Covid – 19. Chodzi o fundusze europejskie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020.

Dotychczas, w ramach finansowania kapitału obrotowego mikro- i małych przedsiębiorstw, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oceniła 3.142 wnioski, z których aż 2.655 projektów otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę ponad 89 mln zł. Celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które na skutek wystąpienia pandemii Covid – 19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. Otrzymane dofinansowanie, firmy mogą przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego oraz koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

– Zależy nam na tym, aby pomóc jak największej liczbie przedsiębiorców z naszego regionu, którzy ze względu na pandemię znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Warto zaznaczyć, że to już kolejne zwiększenie środków europejskich na walkę z negatywnymi skutkami Covid. Mam nadzieję, że pomogą one kolejnym lubelskim firmom – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Aktualnej ocenie podlegać będą wnioski o dofinansowanie, które znalazły się na tzw. „czerwonej liście” – z numerami ewidencyjnymi od RPLU.03.07.00-06-4144/20 (w oparciu o Listę złożonych wniosków o dofinansowanie, opublikowaną przez LAWP 31 lipca 2020r.), zgodnie z kolejnością ich złożenia w ramach naboru.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020, NABÓR nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20.

Szczegółowe informacje oraz aktualności na temat wznowienia oceny dostępne są na stronie:
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/nabor-covid-ocena-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zwiazku-ze-zwiekszeniem-alokacji-do-95-000-000-pln-na-finansowanie-kapitalu/ .

Remigiusz Małecki – Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Lubelskiego