Zespół Szkół Technicznych. Dodatkowe wsparcie dla młodzieży przed egzaminami zawodowymi

W czerwcu br., uczniowie klas trzecich technikum przystąpią do egzaminów zawodowych. Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji, wyodrębnionej w danym ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

W ramach realizacji projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w ZST” uczniowie biorą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w zajęciach dodatkowych, przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Młodzież, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, uczestniczy w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji, oznaczonej – K1. EKA.04, czyli „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”. Podczas lekcji, omawiane są treści, związane z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych, ulokowanych w różnych branżach.

Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik mechanik, biorą udział w zajęciach, przygotowujących do egzaminu  zawodowego z kwalifikacji, oznaczonej symbolem MEC.05, czyli „Użytkowanie obrabiarek skrawających”. Młodzież zapoznaje się z budową obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, przygotowuje narzędzia obróbcze do pracy na obrabiarkach oraz opracowuje dokumentację techniczną.

Udział w dodatkowych zajęciach pozwoli uczniom na usystematyzowanie zdobytej wiedzy oraz poszerzenie wiadomości. Lekcje te mają również na celu zmobilizowanie młodzieży do systematycznej i samodzielnej pracy, której efektem będzie zdany egzamin zawodowy.

Monika Majkowska-Nizioł; foto: archiwum ZST