Obrazek domyślny - herb gminy

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r.  poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/293/2021 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

ogłasza
otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych
przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2022 roku

Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 14 000,00 zł. (czternaście tysięcy zł). W roku 2021 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 13 500,00 zł. (trzynaście tysięcy pięćset zł).

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 40 000,00 zł. (czterdzieści tysięcy zł).  W roku 2021 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 45 500,00 zł. (czterdzieści pięć tysięcy pięćset zł).

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł).  W roku 2021 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł).

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł).  W roku 2021 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł).

 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy)

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł).  W roku 2021 na realizację podobnych zadań przeznaczona została kwota w wysokości 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł).

Szczegółowych informacji udziela Anna Surtel, Inspektor w Wydziale Organizacji, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, pok. Nr 204, tel. 15 87 25 460; e-mail: asurtel@powiatjanowski.pl .

UWAGA! Kwoty w/w mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz
  z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 3. Wzór oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferta powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
   – nie wymaga się przedłożenia ww. zaświadczenia w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Janowskiego (tj. stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej) – zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego);
  • Kopię aktualnego statutu organizacji;
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań;
  • Terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny.

Każdy z podmiotów składa jeden komplet powyższych załączników bez względu na ilość składanych ofert.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 80% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania publicznego.

W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 1. Wszystkie wydatki wskazane w ofercie muszą:
  • być uzasadnione z punktu widzenia osiągnięcia celów zadania publicznego;
  • wynikać bezpośrednio z opisu działań przedstawionego w ofercie;
  • spełniać warunki kwalifikowalności, o których mowa w ust. 8.
 2. Następujące rodzaje wydatków uznaje się za niekwalifikowalne (tzn. niemożliwe do sfinansowania z dotacji):
  • zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;
  • zapłaty kar, mandatów, grzywien i innych opłat nałożonych na Oferenta;zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
  • koszty związane z obsługą i administracją projektu przekraczające 10% całkowitego budżetu zadania publicznego;
  • związane z działalnością polityczną lub religijną;
  • poniesione na przygotowanie oferty;
  • przeznaczone na pokrycie kosztów stałych działalności Oferenta niezwiązanych z realizacją zadania publicznego;
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta.
 3. W sytuacji gdy oferent, któremu została przyznana dotacja, wycofa swoją ofertę, dotacja ta zostanie przyznana oferentowi następnemu w kolejności lub zostanie rozdysponowana poprzez ogłoszenie kolejnego otwartego konkursu ofert.
 4. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Janowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim a podmiotem, którego oferta została wybrana.

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r.
 2. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu janowskiego.
 3. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
  z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

Termin składania ofert:

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2021 r. w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa oferenta – organizacji pozarządowej, adres) z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2022” oraz nazwą zadania w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 (pok. 202 – II piętro). Oferty można składać również pocztą – o złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.
 2. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.powiatjanowski.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe).
 3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie winny złożyć każdą ofertę odrębnie, zaś komplet wymaganych załączników dołączyć do jednej oferty.
 4. Oferty, które nie zostały podpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa), a także, których wnioskowana kwota dotacji przekroczy wysokość środków zaplanowanych na realizację danego zadania nie będą rozpatrywane.
 5. Dopuszcza się możliwość poprawienia oferty w przypadku błędów rachunkowych bądź jej uzupełnienia w przypadku braku aktualnego odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu dokona oceny formalnej a następnie merytorycznej składanych ofert oraz przedłoży Zarządowi propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
  1. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
   • podstawowe:
   • Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?
   • Czy dokumentacja załączona do oferty jest kompletna?
   • Czy oferta wpłynęła w terminie?
  2. dodatkowe:
   • Czy oferta została złożona na odpowiednim formularzu?
   • Czy oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta?
   • Czy zaproponowany termin realizacji zadania mieści się w określonych w warunkach realizacji zadania?
   • Czy oferta jest zgodna z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursu oraz celami statutowymi organizacji?
   • Czy koszt realizacji zadania mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursu?
  3. Ocena merytoryczna nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
   • zasoby rzeczowe i osobowe, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz kwalifikacje realizatorów – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • wysokość wkładu własnego i możliwości dofinansowania z innych źródeł – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • korzyści wynikające z realizacji zadania – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • liczba odbiorców projektu – punktacja: 0 – 10 pkt.
   • przejrzystość i zachowanie zasady konkurencyjności procedur związanych z realizacją i rozliczeniem otwartego konkursu ofert (dotyczy regrantingu) – punktacja: 0 – 10 pkt.
 2. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej na formularzu „Karta oceny oferty”.
 3. Rekomendacje do dotacji może otrzymać oferta, która uzyskała 60 % oceny maksymalnej.
 4. Komisja Konkursowa przedłoży Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
 5. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu.
 6. Rozpatrzenie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 21 dni od daty  końcowej przyjmowania ofert.
 7. Wyniki rozpatrzenia ofert mają charakter ostateczny.

Zrealizowane przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim w latach 2020 i 2021 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

W 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 12 000,00 zł;
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 10 500,00 zł;
 3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 2 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji przyznanej w 2020 r. przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na wsparcie realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu: 24 500,00 zł.

W 2021 roku były realizowane następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 13 500,00 zł;
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 45 500,00 zł;
 3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 2 000,00 zł;
 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – udzielono wsparcia na realizację zadania publicznego poprzez przyznanie dotacji w wysokości 2 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji przyznanej w 2021 r. przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim na wsparcie realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju, jak w ogłoszeniu: 63 000,00 zł.

Informacje dodatkowe:

 1. Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 2. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w zawartej umowie, to będzie on uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25%.
 3. Organizacja, której zostanie przyznana dotacja, jest zobowiązana do przekazania do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim w terminie 7 dni od opublikowania ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, danych osób uprawnionych do podpisania umowy oraz numeru rachunku bankowego tej organizacji, na który zostanie przekazana dotacja.
 4. W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie, oferent:
  • nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu powiatu janowskiego, na realizację tego zadania;
  • jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego oraz jej opisywania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Załączniki: