uwaga

Dostawa środków ochrony osobistej dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

OGŁOSZENIE NA BIP


Janów Lubelski, dnia 6 listopada 2020 r. Nr sprawy: DPS.Gos.1.14.2020

Dostawa środków ochrony osobistej dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” nr POWR.05.02.00-00-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie do 30 tys. euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Janowski siedziba: ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

NIP 862-15-25-217

REGON 830409206

Odbiorcą usługi jest

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

Nr telefonu 15 87 20 824

Nr faxu 15 87 20 824 w. 103,

Adres e-mail: dpsjanow@wp.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn.Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” nr POWR.05.02.00-00-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 2. Przedmiot zamówienia:

Rękawice jednorazowego użytku nitrylowe,

Maska X310SV FFP3 RD-półmaska wielokrotnego użytku.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt na adres Odbiorcy – środków ochrony osobistej. Dostawa będzie zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 7.00 do 15.00.
 3. Zamawiający zastrzega skorzystanie z prawa opcji polegającego na możliwości zlecenia dodatkowej dostawy asortymentu zawartego w Formularzu ofertowym. Zasady prawa opcji:
 1. wartość dodatkowych dostaw nie może przekroczyć 10% wartości każdej z części;
 2. ceny jednostkowe brutto towarów zamawianych na podstawie prawa opcji muszą być zgodne z cenami podanymi w Formularzu ofertowym;
 3. termin skorzystania z prawa opcji do dnia 30 listopada 2020 r.;
 4. wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku braku dodatkowych zamówień w ramach prawa opcji.

III. Termin realizacji zamówienia:

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
 2. W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

IV. Zakres wykluczenia podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem (Zamawiającym):

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowy rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku powiązań Wykonawca składa oświadczanie o braku ww. powiązań zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Opis kryteriów Zamawiającego będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny

Cena oferty 100% (max 100 pkt).

Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena zaproponowana przez oferenta.

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

C = ——————————————————- x 100

cena oferty badanej

W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Wykonawcy nie mogą korzystać z usług podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740) czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
 6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa musi/muszą figurować
  w aktualnym opisie
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 7. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
 8. Wzory dokumentów (załączniki) dołączone do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w załączniku nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, m.in.: certyfikat z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp. lub stosowne oświadczenie
  z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Uni Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą.

VII. Sposób obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowane ceny poszczególnych elementów zamówienia oraz łączną cenę brutto za wykonane zamówienie.
 2. Oferowana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług oraz koszty transportu.
 3. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrową, a ceną podaną słownie, Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.
 4. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

VIII. Badanie ofert:

 1. Zamawiający poprawi w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę:
 1. w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem ofertowym;
 2. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 3. w przypadku zaistnienia przesłanek wykluczenia wskazanych w dziale IV;
 4. w przypadku nie określenia w ofercie producenta i modelu oferowanego sprzętu.

IX. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu ofertowym, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 2. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
 3. Koperta winna być zaadresowana następująco:

BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:

Nie otwierać przed dniem 13 listopada 2020 r., godz. 10.15.

Dostawaśrodków ochrony osobistej dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
 2. Miejsce oraz termin składania ofert:

Miejsce:

BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski, sekretariat

Termin: do dnia 13 listopada 2020 r., do godz. 10.00

 1. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Józef Mazur tel. 15 87 20 824

Mariola Surtel tel. 15 87 20 824

XI. Uwagi końcowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo jednokrotnie żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo jednokrotnie wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 4. Jeśli Wykonawca uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 5. W sytuacji gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy te oferty złożyli, do złożenia oferty dodatkowej
  w wyznaczonym przez siebie terminie.

XII. Informacja dotycząca danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Powiat Janowski ul. Zamoyskiego 59, 23-300Janów Lubelski

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 12

Nr telefonu 15 87 20 824

Nr faksu 15 87 20 824 w. 103

Inspektor ochrony danych osobowych w „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, adres e-mail: dpsjanow@wp.pl.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym oraz aktami wykonawczymi do niej.
 4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych
  (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone
  w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 6. Osoby fizyczne posiadają:
  1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących.
  2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Nie przysługuje:
  1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
  2. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Janów Lubelski, dnia 6 listopada 2020 r.

Dyrektor

BARKA” Dom Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim


Mariola Surtel