Obrazek domyślny - herb gminy

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Powiat Janowski uzyskał dla „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim grant finansowy w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” nr POWR.05.02.00-00-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Część B grantu (środki ochrony) przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

W dniu 27 października 2020 r. została podpisana umowa, w ramach której Powiat Janowski otrzymał środki finansowe w wysokości 107 793,96 zł., w tym 90 730,17 zł środki europejskie, 17 063,79 zł. środki dotacji celowej.