Finalizacja projektu „Podnosimy kompetencje zawodowe…” w ZS. Wypłaty „kieszonkowego”

26 września w Zespole Szkół kończy się oficjalnie projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe”), realizowany z środków POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor – Kształcenie
i szkolenia zawodowe. Odbyła się już wizyta monitorująca, podczas której dokonano podsumowania poszczególnych działań oraz ich oceny pod względem jakościowym. Obecnie Zespół Projektowy sporządza już raport końcowy.

W efekcie powstałych oszczędności w kategorii „PODRÓŻ” wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dodatkowe „kieszonkowe” w wysokości 257,88 PLN, zatem całość wsparcia finansowego w postaci tzw. „kieszonkowego” wyniosła łącznie dla każdego ucznia 457,88 PLN.  Dzięki planowemu i zrównoważonemu zarządzaniu udało się zaoszczędzić środki,
co wydawało się wręcz nieosiągalne, biorąc pod uwagę różnice kursowe na przestrzeni ostatnich, dość niespokojnych trzech lat (początek realizacji projektu to rok 2019).

Co przyniosła naszej szkole realizacja tego ważnego przedsięwzięcia? Na pewno podniesienie kompetencji zawodowych oraz tzw. twardych i miękkich umiejętności uczniów. Do tych pierwszych zaliczyć można: znajomość języków obcych pod kątem branżowym oraz komunikacyjnym, umiejętność obsługi różnego rodzaju urządzeń związanych
z wykonywaniem konkretnego zawodu, nabycie wiedzy specjalistycznej dotyczącej kierunku, w którym kształcą się uczniowie, profesjonalną i wszechstronną obsługę klienta oraz posiadanie międzynarodowych certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe.
W przypadku umiejętności miękkich projekt rozwinął w uczestnikach: otwartość, komunikatywność, elastyczność, kreatywność w podchodzeniu do zleconych zadań, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność za zespół
i powierzone zadania oraz obowiązkowość. Cele poboczne projektu, które również zostały osiągnięte to: podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie słownictwa branżowego oraz codziennej komunikacji w języku obcym, podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez wymianę doświadczeń nauczycieli z przedsiębiorcami greckimi, a także zwiększenie szans uczniów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, poprzez potwierdzenie zdobytych umiejętności międzynarodowymi certyfikatami.

Warto na koniec nadmienić, iż w sumie zrealizowano trzy mobilności dla 84 uczniów,
w tym dla czterech kierunków kształcenia w Zespole Szkół: logistyków, hotelarzy, geodetów i żywieniowców. Zdobyte w czasie stażu zagranicznego kompetencje i wiedzę potwierdzono dokumentem Europass i odpowiednim certyfikatem.

To, co jednak bezcenne i, co zawdzięczają uczniowie zagranicznym praktykom zawodowym, to ogrom wrażeń i przeżyć, nowe znajomości i możliwość pogłębienia wiedzy, a także kontakt z niezwykłą tradycją grecką i bogactwem dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej. Wszystko to wpływa konstruktywnie na wszechstronny rozwój młodych ludzi, którzy stoją u progu dorosłości.

J. Kułażyńska, A. Wąsek