Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), działające na terenie powiatu o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Uwagi i propozycje w sprawie projektu programu współpracy w formie pisemnej (za pomocą dołączonego formularza) można będzie zgłaszać w terminie:

od 4 października 2022 roku do 19 października 2022 roku

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Link do ogłoszenia BIP:
https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=521&p1=szczegoly&p2=1798886