Fundusze europejskie na walkę z COVID-19

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał i przekazał dwie umowy na realizację zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego ponad 7,2 mln zł trafi do podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego. Fundusze unijne pozwolą m.in. na zakup środków ochrony osobistej.

Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył także kolejne fundusze unijne dla szpitali, zespołów ratownictwa medycznego oraz centrów profilaktyczno-leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Zwiększenie dofinansowania dla szpitali

– Walka z COVID-19 jest naszym podstawowym działaniem i szpitale powinny być dobrze przygotowane. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Chodzi o projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym”, realizowany przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

– Środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne są niezbędne w dzisiejszym funkcjonowaniu szpitali – dają poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i personelowi. Dużym wsparciem jest dofinansowanie z Unii Europejskiej, bo ceny w dalszym ciągu utrzymują się na wysokim poziomie. – mówiła dyrektor chełmskiego szpitala Kamila Ćwik.

Wzmacnianie służb medycznych i ich otoczenia umożliwia stwarzanie odpowiednich warunków do pracy w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dofinansowanie z funduszy unijnych o 5 mln zł (początkowo wartość projektu wynosiła nieco ponad 7 mln zł, a obecnie jest to nieco ponad 12 mln zł). Chodzi o projekt realizowany w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Środki ochrony osobistej i materiały medyczne

Celem projektu jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej na rzecz walki z COVID-19 poprzez zakup wyposażenia, odczynników i środków ochrony indywidualnej. Projekt zakłada zakup:

 • masek 3 PLY i masek FP2;
 • kombinezonów;
 • fartuchów chirurgicznych;
 • gogli;
 • przyłbic;
 • czepków.

Zwiększenie dofinansowania projektu pozwoli na dodatkowe zakupy niezbędnych materiałów, środków ochrony indywidualnej czy wyposażenia dla szpitali.

Wsparcie dla 18 podmiotów leczniczych

Projekt przeznaczony jest dla tych podmiotów leczniczych, które posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego. Chodzi o szpitale, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego oraz centra profilaktyczno-lecznicze:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
 2. Samodzielny Publiczny  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie.
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.
 5. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 6. SP ZOZ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.
 7. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie – SP ZOZ.
 8. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.
 9. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
 10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy.
 11. SP ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych.
 12. SP Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu.
 13. SP Sanatorium Gruźlicy  i Chorób Płuc w Poniatowej.
 14. Stacja Pogotowia Ratunkowego  SP ZOZ w Białej Podlaskiej.
 15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – SP ZOZ w Lublinie.
 16. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ.
 17. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
 18. WOMP – Centrum Profilaktyczno-Lecznicze.

Fundusze z UE dla jednostek pomocy społecznej

– Oprócz służby zdrowia jest szeroko pojęta pomoc społeczna. Jest to olbrzymia liczba pracowników, pensjonariuszy i pacjentów, którzy wymagają opieki. – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

„Razem przeciwko COVID-19” to nazwa projektu, który w procedurze pozakonkursowej został wybrany do dofinansowania przez władze województwa. Celem projektu realizowanego przez ROPS w Lublinie jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w 213 ośrodkach pomocy społecznej, 20 powiatowych centrach pomocy rodzinie, 11 instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz 10 schroniskach dla osób bezdomnych.

– Do tej pory nasze działania kierowaliśmy do domów pomocy społecznej, zatem ośrodki pomocy, powiatowe centra pomocy rodzinie, hospicja i schroniska były tymi podmiotami, które wcześniej wsparcia nie otrzymały. Z naszej diagnozy wynikało, że te jednostki czekają na pomoc finansową. – mówiła Dyrektor ROPS Małgorzata Romanko.

Projekt obejmie łącznie 3643 pracowników wszystkich wymienionych instytucji oraz łącznie blisko 2 tysiące pacjentów, pensjonariuszy i bezdomnych korzystających z usług jednostek pomocy społecznej. Fundusze unijne pozwolą na zakup środków ochrony osobistej oraz doposażenie stanowisk pracy poprzez zakup sprzętu zabezpieczających trzymiesięczne potrzeby osób bezdomnych oraz pracowników ww. placówek (w terminie do 31 października 2020 r.).

Całkowita wartość projektu to 7 250 310,54 zł (z czego ok. 7,17 mln zł stanowi dofinansowanie z UE, a 72,5 tys. zł pochodzi z budżetu województwa). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szczepan Jagiełło

Kierownik Oddziału Komunikacji

Kancelaria Marszałka