Inwestycje drogowe w Powiecie Janowskim– realizacja i plan na 2023 r.

W obszarze inwestycji drogowych w powiecie zawsze dużo się dzieje. W roku 2023 pewne zadania są już na etapie realizacji, a inne dopiero w planach. Na ten moment ruszyły prace w dwóch lokalizacjach: przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896 oraz przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2813L Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci wraz z przebudową dojazdów i chodników.  Zakres prac w obu miejscach obejmuje szerokie spektrum.

W trakcie realizacji mamy:

Przebudowę drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice. Prace będą wykonywane na odcinku o długości 7 617 mb. Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,00 m każdy).  Do tego będzie wykonana  nowa  podbudowa na poszerzeniu, nowa nawierzchnia     z betonu asfaltowego, jednostronne utwardzone pobocze o szerokości 1,3 m., zostaną odtworzone istniejące już przepusty i rowy odwodnieniowe, przebudowane istniejące zjazdy, przebudowane zatoki lub perony autobusowe, wyremontowane zostaną  mosty na rzece Pór  w lokalizacji 11+823 i km 13+031, przebudowane skrzyżowania z drogami publicznymi i wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Prace już trwają, a ich koniec ma nastąpić w grudniu bieżącego roku. Całkowita wartość zadania wynosi: 18 200 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 725 000,00 zł, 1 000 000,00 zł z Gminy Batorz oraz   2 475 000,00 zł z funduszy Powiatu Janowskiego.

Zaczęła się też przebudowa mostu na rzece Biała zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2813L Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci wraz z przebudową dojazdów i chodników. Jest to inwestycja niezmiernie ważna dla mieszkańców naszego powiatu  oraz dla układu komunikacyjnego regionu. Roboty mają potrwać do września 2023 r., a w ich trakcie zamierza się: rozebrać płytę pomostu wraz z kapami chodnikowymi, rozebrać ustrój nośny, wykonać nowy ustrój nośny zespolony z płytą pomostową, wykonać ścianki zapleczne, płytę przejściową, odwodnienie płyty pomostowej wraz z izolacjami, nowe kapy chodnikowe oraz obsadzić deski gzymsowe, zamontować bariero – poręcze  na obiekcie, wykonać korektę drogi na dojeździe do mostu, wyremontować i przebudować dojścia do mostu (chodniki przed i za mostem).  Całkowity koszt zadania wynosi 1 319 231,31 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 219 231,31 zł. Swoje środki do tej puli dołożyła też Gmina Godziszów – 50 000,00 zł i  Powiat Janowski – 50 000,00 zł.

W planach na ten rok mamy jeszcze:  przebudowę drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek w zakresie budowy chodnika i utwardzonego pobocza i przebudowę drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w lokalizacji od km 0+010 do km 0+680.

Obie inwestycje są na etapie przygotowania do realizacji, gdyż trwają jeszcze procedury wyboru wykonawcy. Prace na drodze  powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek obejmą przebudowę odcinka o długości ok. 1,109 km w Kolonii Zamek i Wolicy Kolonia. Roboty zaplanowane są na okres od kwietnia do września b.r. W tym czasie ma być wykonany chodnik z kostki brukowej, utwardzone pobocze bitumiczne, zjazdy gospodarcze   i publiczne, przejście dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz inne konieczne do wykonania roboty związane z budową chodnika  i utwardzonego pobocza.

Kolejna inwestycja zaplanowana na ten rok to wspomniana już przebudowa  ul. Okopowej w Janowie Lubelskim. Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Lubelskiej do ronda na Zaolszyniu i obejmą wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni szer. 6,0 m, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej i chodnika  po stronie prawej. Zostanie też wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome.

O postępach prac we wszystkich lokalizacjach będziemy informować na bieżąco.

(Na zdjęciach droga powiatowa nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice i most w Rataju).

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: ZDP w Janowie Lubelskim