Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu… Ostatnie w tej kadencji Rady Powiatu

Absolutorium to jedna z najważniejszych ustawowych możliwości kontroli działalności Zarządu Powiatu przez Radę Powiatu, również w Janowie Lubelskim. Co roku, radni oceniają pracę organu wykonawczego, czyli Zarządu, w zakresie działalności finansowej powiatu. I ocenili, 30. maja… I to bardzo dobrze. Wszyscy byli na „tak”. Co prawda, w sesji nie uczestniczyło trzech radnych, ale czternastu opowiedziało się „za”, udzielając Zarządowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Poszło gładko, bez pytań i dyskusji, jak nigdy dotąd.

Warto dodać, że jest to już ostatnie absolutorium dla Zarządu Powiatu VI kadencji Rady Powiatu z uwagi na przyszłoroczne wybory samorządowe, które powinny się odbyć po 31. marca, nie później jednak niż 23. kwietnia. O terminie wyborów samorządowych – w grę wchodzi 7-, 14- lub 21. kwietnia, zadecyduje Mateusz Morawicki – Premier RP, natomiast datę tegorocznych wyborów parlamentarnych – 15-, 22-, 29. października lub 5. listopada wskaże Andrzej Duda – Prezydent RP.

Przypomnijmy… Poprzednie wybory samorządowe odbyły się 21. października 2018 roku. Obecna kadencja władz samorządowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim jest pierwszą 5,5-letnią kadencją w historii samorządu terytorialnego po 1998 roku. Zaczęło się w 2018 roku, kiedy to ustawodawca przedłużył kadencję o rok- z 4. do 5. lat, a więc do 2023 roku. W 2022 roku, większość sejmowa zadecydowała o przedłużeniu już 5-letniej kadencji o kolejne pół roku. To oznacza, że obecne władze samorządowe, wybrane jesienią 2018 roku, będą sprawować swoje mandaty do kwietnia 2024 roku.

Raport o stanie Powiatu Janowskiego. Ponad 50 mln zł na infrastrukturę drogową

„Sezon absolutoryjny” trwa. Co prawda, niektóre jednostki samorządu terytorialnego, m.in. Powiat Janowski, są już po sesjach absolutoryjnych, ale większość „włodarzy” czeka na „weryfikację”, czyli udzielenie bądź nieudzielenie przez radnych wotum zaufania i absolutorium. Czasu jest sporo – do 30. czerwca.

„Uzupełnieniem” procedury absolutoryjnej jest raport o stanie samorządu, będący podsumowaniem działalności organu władzy wykonawczej – wójta / burmistrza / prezydenta, zarządu powiatu i zarządu województwa – za ubiegły rok. Obowiązkowa „forma sprawozdawczości” obowiązuje od 2019 roku, kiedy to przedstawiano raporty za 2018 rok. Raporty są oceniane podczas sesji absolutoryjnych przez radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, oczywiście – przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wotum zaufania.

W tym roku, pracę 5-osobowego Zarządu Powiatu w składzie Artur Pizoń – Starosta Janowski (Przewodniczący Zarządu), Michał Komacki – Wicestarosta, Józef Wieleba, Władysław Sowa i Zenon Zyśko oceniono pozytywnie na sesyjnym posiedzeniu 30. maja. Oczywiście, sesję otworzył i prowadził Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady, natomiast sprawy finansowe w formie sprawozdań, zmian wieloletniej prognozy finansowej, budżetu i w budżecie referowała Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu od 1998 roku. O stanie powiatu „raportował” też radnym Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu od 2016 roku, natomiast o inwestycjach mówił Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Ostatni temat zobrazowano slajdami o inwestycjach roku 2022 – rocznych oraz w podziale na lata (rozpoczętych w- lub przed rokiem 2022, zrealizowanych w tymże roku lub do realizacji po roku 2022). Prezentację przygotowano w ujęciu kwotowym… Ciekawa lektura i kupa pieniędzy… – po zsumowaniu – prawie 103 mln zł, z czego ponad 66 mln zł stanowią środki krajowe z budżetu państwa. Konkluzja?

Rekordowe pieniądze idą na infrastrukturę drogową – ponad 50 mln zł. Największą inwestycją w tym zakresie jest przebudowa 7,5 – kilometrowego odcinka drogi od Stawiec do Batorza za 18,2 mln zł oraz modernizacja prawie 7-kilometrowego fragmentu drogi powiatowej Dzwola – Goraj za kwotę 11,6 mln zł. Do tego dochodzą ulice w Janowie – Stokowa i Bohaterów Porytowego Wzgórza, most przy drodze w Wólce Ratajskiej oraz odcinki dróg na trasie Modliborzyce – Gwizdów i Potoczek – Bania. Ponad pół miliona zł pochłonie opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na ulicy Bialskiej, Okopowej, w Momotach Dolnych i chodnika w Zofiance Górnej.

Na drugim miejscu jest służba zdrowia, a więc janowski szpital, w który zainwestowano niemalże 23 mln zł. Tutaj, największe pieniądze – 12,3 mln zł pochłonęła termomodernizacja budynków szpitala, zagospodarowanie terenu za 4,7 mln zł i zakup tomografu komputerowego za ponad 4 mln zł.

W sferze opieki społecznej ponad 15,7 mln zł pochłonie powstające „Centrum Wsparcia” dla osób niepełnosprawnych na ulicy Bialskiej (termin zakończenia zadania upływa z końcem sierpnia br.).

No i jeszcze zadania w obszarze oświaty powiatowej za ponad 13 mln zł, w tym – nowoczesna hala sportowa w Zespole Szkół „U Witosa”, wybudowana za ponad 7,5 mln zł.

Oczywiście, gros pieniędzy stanowią fundusze zewnętrzne, reszta – to „wkład własny” Powiatu Janowskiego oraz wsparcie finansowe z gmin i innych instytucji, z którymi współpracuje samorząd powiatowy. „Mieszany” montaż finansowy dotyczy najczęściej inwestycji drogowych.

Tekst; foto: Alina Boś