Ochotnicze Hufce Pracy

Celem OHP jest pomoc młodym ludziom w ukończeniu nauki, a dodatkowo możliwość zdobycia wykształcenia i zawodu, który będą mogli wykonywać w przyszłości. Przynależność do OHP jest dobrowolna, wymagana jest jednak pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. OHP nie pobiera żadnych opłat za przynależność. Oferta OHP skierowana jest do uczniów, zamierzających podjąć naukę w Szkole Branżowej I Stopnia, czyli dla młodzieży chcącej zdobyć doświadczenie zawodowe podczas trwania nauki szkolnej.

            Korzyści, płynące z przynależności do Ochotniczych Hufców Pracy:

– wsparcie ze strony doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz wychowawcy;
– aktywizacja społeczno – zawodowa;
– przygotowanie zawodowe;
– pomoc przy sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych;
– poznawanie metod aktywnego poszukiwania pracy;
– pomoc w wyborze szkoły i zawodu;
– określenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i własnej ścieżki rozwoju;
– pomoc w znalezieniu praktyk oraz stała pomoc podczas trwania praktyk;
– zdobycie doświadczenia zawodowego;
– opieka przez cały czas trwania nauki;
– rozwijanie pasji przez udział w kołach zainteresowań;
– miesięczne wynagrodzenie dla uczniów objętych nauką zawodu;
– absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i również są objęci wsparciem OHP;
– uczestnik OHP po zakończeniu nauki może wykazać się dwu lub trzyletnim stażem pracy (umowa o pracę);
– wsparcie wychowawcze dla absolwentów do 25 roku życia.

Ochotnicze Hufce Pracy:

– skupiamy się na wiedzy praktycznej i predyspozycjach młodzieży;
– towarzyszymy młodzieży na drodze rozwoju osobistego i zawodowego przez cały okres nauki;
– pomagamy młodzieży ukończyć Szkołę Podstawową i Branżową Szkołę I Stopnia;
– dajemy możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w naszych ośrodkach;
– posiadamy 210 placówek, w tym 46 z zakwaterowaniem na terenie całej Polski.

Hufiec Pracy w Kraśniku współpracuje z Branżową Szkołą I Stopnia w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20. Utworzono grupę wychowawczą OHP, której siedziba mieści się w Młodzieżowym Centrum Kariery ul. Ogrodowa 16.

Elżbieta Jaworska – wychowawca OHP