Obrazek domyślny - herb gminy

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego w 2021 roku, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w związku z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) zdecydował o przyznaniu Stowarzyszeniu „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz dotacji w wysokości 64 020,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) na realizację zadania: „Prowadzenie na terenie Powiatu Janowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)”.